Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8360 af 10219
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

26.3.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

d. 26 Marts 1840

Til DHrr Bygnings Inspecteur Bindesbøll
og Capitain Schaper.

Forinden jeg forelægger Commissionen medfølgende mig i Dag tilhændekomne Brev fra Oberst v Prangen, tilstilles det DHrr til Giennemlæsning, overladende til Dem om De derover ville skriftlig el. mundtlig i Commissionen erklære sig.

Derom udbedes Deres Svar

ærbød. Collin

Til
DHrr Etatsraad Mundt
Justitsraad Mûnter
Professor Freund
Capit Sibbern
Grosserer Lund

Efterat jeg har modtaget Bilagene tilbage med hosfølgende Yttring for Inspect. Bindesbøll, tilstilles de mine Herrer. Det var vel rigtigst, at vi derpaa holde et Møde med Tilkaldelse af Bindesbøll og Schaper, og af Oberst v Prangen, hvis han, som jeg formoder, skulde være tilstede.

Collin. 26 Marts 1840.

Jeg tiltræder ganske denne Mening
d: u: s: Mundt
Ligeledes
d: 27 Martz Münter

J. H. Lund H. Freund d 27. Martz

Saasnart en Samling tilsiges el. bestemmes skal jeg give Møde, at den samlede Communalbestyrelse i Dag har besluttet at tilstille Bygnings Commisionen 2de Skrivelser som jeg i denne Sag har seet mig foranlediget til at tilskrive Borgerrepræsentanterne, for at erholde Herr Bindesbøll’s Betænkninger m: m: samt at Sagen derefter afsendes til Kunstacademiet[s] Bedømmelse unlader jeg ikke at tilføye.

d. 27 Martz
G. Sibbern

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,23
Personer
Gottlieb Bindesbøll · Hermann Ernst Freund · J.H. Lund · Just Henrik Mundt · Theodor Münter · Gottfried Schaper · Gottlieb Nicolai Sibbern
Sidst opdateret 15.07.2011 Print