Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8353 af 10219
Afsender Dato Modtager
Gottlieb Nicolai Sibbern [+]

Afsendersted

København

24.3.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Bygnings Comissionen for det Thorvaldsenske Museum.

Tilskrift: Til Bygnings Comisionen for det Thorvaldsenske Museum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Da Stadens Borgerrepræsentantere, foranlediget af min Skrivelse til Dem af 10de dennes, om hvilken Skrivelses afsendelse jeg tog mig den Friehed at underrette Bygnings Commissionen den 8te forhen, have besluttet at søge mine Anmærkninger [bedømte], saa maatte jeg for mit Vedkommende formeene det rettest, at Piloteringen i den paabegynte Bygning standsedes naar Pilotagen til Hovedskillerummet var færdigt; og at derefter paabegyntes med Piloteringen til Hovedskillerummet i den anden Bygning.

For saavidt at ikke alt forinden de sumariske Beregninger bleve affattede, Undersøgelser ere skeete for at bringe i Erfaring paa hvad Maade og hvor dybt de gamle Fundamenter og Pilotager gaae, maatte jeg tilraade at saadan Undersøgelse ved Udgravning paa nogle Stæder nu skeete, for at en Sammenligning kan finde Sted imellem de ældre Fundamenter og den Maade de nye ere betænkte, især da Ramningen eller Piloteringen skeer med Pæle uden Jernskoe og de nye Mure ved at betynges med Hvælvingerne faae mere at bære end de gamle have havt. Ved denne Leylighed tillader jeg mig at henlede Commissionens Opmærksomhed paa om ikke med Hensyn til at nu ret snart Mursteens Leverancer vil intreffe, man forinden fik inhegnet Pladsen imod Bolværket og Bestemmelse taget med Steenenes Modtagelse.

Kjøbenhavn d: 24de Marts 1840.

ærbødigst
Sibbern

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,21a
Sidst opdateret 15.07.2011 Print