Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8308 af 10219
Afsender Dato Modtager
Martin Petersen [+]

Afsendersted

Kastrup

5.2.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Den for Opførelsen af Det Thorvaldsenske Museum udnævnte Bygningscommission.

Tilskrift: Til Den for Opførelsen af Det Thorvaldsenske Museum udnævnte Bygningscommission.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Under 29de f. M. tog jeg mig den ærbødige Frihed i en til Herr Bygningsconducteur Bindesbøl rettet Skrivelse at tilbyde den ærede Commission at levere det til Det Thorvaldsenske Museum fornødne Quantum Steenkalk til den nedsatte Priis af Een og Tyve Rigsbankdaler Sedler Pr Læst af Tolv Tønder, frit afleveret paa Byggepladsen paa nærmere aftalte, Vedkommende convenable Tider, og, da jeg endnu ikke har modtaget den ærede Commissions Svar derpaa, er den Frygt opstaaet hos mig, at Den maaskee har havt Betænkeligheder ved at overdrage mig Leverancen paa Grund af, at jeg ikke tidligere har optraadt som Congruent hvor Talen var om at levere saa stort et Quantum. I Anledning heraf tillader jeg mig herved at forsikkre, at mit Kalkværk er i saa god en Drivt, at jeg endog vilde være istand til i de 3 Aar, som Museets Opførelse rimeligviis vil medtage, tilfredsstillende at levere et langt større Quantum, end det til samme fornødne, hvilket anslaaes til omtrent 600 Læster, selv om det maatte forlanges, at en forholdsmæssig større Deel af Leverancen skulde præsteres det første og andet Aar. Hos mig selv overbeviist saavel herom som om, at den tilbudte Priis er saa lavt ansat, at den ærede Commission ikke vil være istand til at contrahere om ligesaa godt et Materiale til en billigere, nærer jeg det faste Haab, at Den tillidsfuld vil anbetroe mig Leverancen af det fulde berørte Quantum Steenkalk, hvorpaa jeg er saa fri at udbede mig Dens ærede Svar, aflagt hos Fuldmægtig Dichman i Brogaden No 18 paa Christianshavn, snarest muligt. Mit til den nedsatte Priis gjorte Tilbud har jeg allerede meddeelt den ærede Commission under 29de f: M: i den Hensigt, at det fortriinsviis skulde kunne komme i Betragtning i Tilfælde af at et ligesaa billigt senere skulde Den offereret.

Kastrup d: 5 Februar 1840.

Med Høiagtelse
M: Petersen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,13
Sidst opdateret 14.07.2011 Print