Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9950 af 10219
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

16.3.1846 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Undertegnede, der, i Forening med Professor Clausen, som nu opholder sig i Udlandet, vare Formænd for den Comitee, der forestod Indsamlingen af de frivillige Bidrag til Opførelsen af et Museum for de af Thorvaldsen til Staden Kjøbenhavn skjænkede Kunstsager, erklærer herved, i Anledning af vedlagte Opfordring fra curator i det Thorvaldsenske Bo, at da de deri benævnte Summer, tilsammen af et Beløb 4750rd 52 [tegn for skilling] henhøre til ovenanførte Indsamling, saa bør de, ligesom allerede er skeet med den i Bilaget nævnte Sum af 75,000rd, afleveres til Bygnings Commissionen for meerbemeldte Museum, tilligemed de paaløbne Renter, der, naar Indbetalingsdagen ikke er den 11te i Maaneden, beregnes af Sparekassen først fra den 11te i den næstpaafølgende Maaned.

Kjøbenhavn, den 16 Marts 1846.

Collin Thiele
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 271c
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 24.05.2011 Print