Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8026 af 10219
Afsender Dato Modtager
Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum [+]

Afsendersted

København

7.5.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til Comiteen for Thorwaldsens Musæum.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Den undertegnede Commission har hidindtil tragtet efter at opnaae det samme betroede Hverv ved en vedvarende gjensidig Meddelelse og Drøftelse af de forskjellige Medlemmers Ideer, hvorhos de fleste af Commissionens Medlemmer have søgt, ved gjentagen Bearbeidelse og ved at afbenytte de i Commissionens Møder stedfundne Overveielser og Discussioner at bringe deres egne Ideer Fuldkommenheden nærmere. Commissionens Protokol, der i sin Tid vil blive dens Committenter forelagt, vil nærmere udvise den brugte Fremgangsmaade. Efter at have overbeviist sig om, at Musæet udfordrer mere Plads end findes i den af Hans Majestæt Kongen skjenkede Bygninger, har Commissionen udfundet 2de Midler til at vinde større Localer; næmlig enten ved at forlænge Bygningen 15 a 17 Alen vestefter, eller ved desforuden at overbygge den imellem den skjenkede Bygnings 2de Hovedfløie liggende Gaard. Begge Dispositioner kunne paa en passende Maade svare til Hensigten, den ene paa en noget mindre bekostelig, den anden paa en noget mere grandiøs Maade; for begge Dispositioner har Commissionen nu fixeret sine Anskuelser saaledes, at Alt er modent for Bearbeidelsen i det Specielle. Denne sidste har nu Commissionens Medlem, Bygningsconducteur Bindesbøll, paataget sig at ville udføre, og Commissionen haaber saaledes, om et Par Maaneder at kunne forelægge sine Committenter de fornødne Tegninger og Overslage, saa at Bygningsarbeidet vil kunne fremmes med Kraft i den sidste Deel af Sommeren og i dette Efteraar. Det Spørgsmaal, om det ikke maatte være paa Tiden, ved Materialindkjøb og paa anden Maade at forberede saadant, ligger udenfor denne Commissions Ressort. Det Commissionen paaliggende Hverv derimod er nu fremmet saavidt, at Fraværelsen af flere af Medlemmerne ikke mere vil forsinke dets Fuldendelse. Vi bør næmlig melde, at de medundertegnede Oberst Prangen, Etatsraad Koch og Bygningsinspecteur Friis ville i Embedsforretninger være af og til i nogen Tid fraværende fra Staden, og at i Anledning deraf Capitain Schaper har paataget sig at ville fungere som Commissionens Formand.
Kjøbenhavn i Commissionen for at tilveiebringe Planer og Overslag til den af Hans Majestæt Kongen skjenkede Bygnings Indretning til et Musæum for de Thorvaldsenske Kunstværker og Samlinger, den

7de Mai 1839. Prangen Koch Schaper Friis Bindesbøll
Arkivplacering
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 125
Sidst opdateret 28.11.2011 Print