6.9.1823

Sender

Johan Gunder Adler

Sender’s Location

Sorgenfri

Information on sender

Sort laksegl med smukt aftryk af det danske rigsvåben.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Signore / il Sige Cavaliere Thorwaldsen / Celebre Scultore / in / Roma
Poststempler: T.T.R.4. HAMBOURG og 29 SETTEMB[RE]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Payment of the biannual interest of 225 scudi on the loan of 9000 scudi, which Christian (8.) Frederik took from Thorvaldsen, cf. certificate of indebtedness dated 1.4.1821.

Document

SorgenfrieI d. 6 Septb 1823.

Høivelbaarne Hr EtatsraadII! Betalingen af Renten af Hans HøihedsIII ObligationIV forskaffer mig et Par Gange om Aaret den Fornøielse at tilbagekalde mig i Deres Erindring. Jeg har saaledes i Dag den Ære at vedføie en Anviisning paa Torlonia CoV stor Tohundrede Fem og Tyve Scudi som Beløbet af Renten for et halvt Aar nemlig fra 1e. April til 1e. October dette Aar, hvis Betaling jeg beder Dem antegneVI paa Obligationen for Dødes og Levendes Skyld som man siger. Man maae i Pengesager iagttage alle Formaliteter selv om det skulde faae Udseenet af Pedanterie.
Uagtet jeg frygter for at falde Dem besværlig maae jeg dog give efter for Prindsesse JulianesVII hyppige Paamindelser og erindre Dem om samme Prindsesses CommissionVIII for Hs. Majestæt DronningenIX.
Fremdeles har Prof. LundX anmodet mig om at gotgjøre ham omtrent 80rbd. SedlerXI, som han paa Deres Vegne har forestrakt en Madame LundgaardXII paa en af Dem bevilget Pension. Uagtet jeg vel veed at Prof. Lund ikke kan taale at staae i Forskud, har jeg dog anseet mig for uberettiget til at udbetale ham noget uden Deres udtrykkelige OrdreXIII. Er det Deres Ønske, at Mad. Lundgaards Pension skal afholdes af hvad jeg halvaarlig har at remittere DemXIV paa H.Hs. Vegne, da beder jeg mig underrettet herom med bestemt Angivelse af hvormeget hun halvaarlig skal nyde. Indtil jeg modtager en saadan Underretning vedbliver jeg at remittere Dem det fulde Beløb af Renterne.
Deres HøihederXV og alle DamerneXVI hilse paa det venligste. Jeg føier min Hilsen til deres og forbliver med Venskab og Høiagtelse Deres hengivne

Adler

General Comment

Se referenceartiklen Christian 8.s lån hos Thorvaldsen.

Archival Reference

m8 1823, nr. 82

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

 1. Dvs. Sorgenfri Slot i Lyngby, Christian (8.) Frederik og Caroline Amalies sommerresidens.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til “virkelig etatsråd” 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Den danske kronprins Christian (8.) Frederik.

 4. Jf. Christian (8.) Frederiks gældsbevis af 1.4.1821.

 5. Bankierfirmaet Torlonia, som varetog mange af Thorvaldsens pengesager.

 6. Thorvaldsen skulle selv notere rigtigheden af den udbetalte halvårlige rente på gældsbeviset, jf. også brev fra Johan Gunder Adler af 8.9.1821.

 7. Den danske prinsesse Juliane Sophie.

 8. Juliane Sophie havde bestilt nogle kaméer af Thorvaldsen til Marie Sophie Frederikke, jf. breve af 14.9.1822, 11.3.1823, 6.9.1823 og 23.3.1824. Det vides endnu ikke om kaméerne blev færdiggjort.

 9. Den danske dronning Marie Sophie Frederikke.

 10. Den danske maler J.L. Lund.

 11. Lunds udlæg er på 60 rigsbankdaler, jf. brev af 14.12.1823.

 12. Enke og pensionist Øllegaard Lundegaard, som Thorvaldsen antageligt støttede økonomisk 1822-1824.

 13. Den 23.3.1824 havde Thorvaldsen endnu ikke tilbagebetalt Lund.

 14. Dvs. om pensionen til Øllegaard Lundegaard skulle trækkes fra de renter, som Christian (8.) Frederik halvårligt betalte til Thorvaldsen, jf. gældsbevis af 1.4.1821.

 15. Dvs. Christian (8.) Frederik og Caroline Amalie.

 16. Antagelig de af kronprinsparrets hofdamer, der havde været med på den store udenlandsrejse 1818-1822 og derfra kendte Thorvaldsen.

Last updated 11.10.2016