18.1.1834

Sender

Just Mathias Thiele

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med slyngmonogram JT og aftryk af græsk-antik hjelm?
Poststempler: T.T. HAMBURG 21. Jan. og DANEMARCK PAR HAMBOURG og 3 FEBRAJO

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Sigr. CavalreI Alb. Thorwaldsen / Scultore celeberrimo, ConsiglieroII / di Stato del S.M.R. di Danimarca pp.III / a / Roma / Fr.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The three works that had been delivered to the Church of Our Lady even though they belonged to Thorvaldsen are now being brought back to the Academy of Fine Arts. The mistake was probably due to the wrong marking of the crates with Thorvaldsen’s works on the corvette Galathea. The crates had been marked so that it would be easy to transfer them to three large boats and transport them to a location as close as possible to their respective destinations, i.e. the Academy of Fine Arts, the Church of Our Lady, and Christiansborg Palace. Thorvaldsen’s instructions regarding the Alexander Frieze, Christ, damaged plaster casts, and paintings will be followed. They hope that they will be allowed to unpack Thorvaldsen’s own marble works in order to be able to show them at the Academy exhibition in April.

Document

Charlottenborg, d. 18 Jan. 1834.

Velbaarne Hr EtatsraadIV Thorwaldsen!

Jeg har for et Par Dage siden haft den Ære at modtage Deres Skrivelse af 21 Dec. f.A.V og iler med at underrette Dem om, at den indløbne FeilVI ihenseende til Afleveringen af de to BasreliefferVII og DøbefontenVIII, tildeels er og tildeels vil blive, rettet. Man havde paa SkibetIX mærket Kasserne med A. K. og SX efter en DesignationXI og udskibet Sagerne i tre BarcasserXII, hvoraf den, der førte Kasserne til Frue Kirke skulde lægge an ved Frederiksholms CanalXIII, for at være Stedet nærmere. Herved er Feiltagelsen opstaaet og da Man siden erfarede, at ogsaa Døbefonten og de to Basrelieffer vare komne derhen, blev Kassen med Basreliefferne et Par Dage efter bragt tilbage til CharlottenborgXIV, hvor hen ogsaa Døbefonten om føie Tid vil blive transporteret.
Hvad Sammensætningen af FriesenXV angaaer, ligesom ogsaa hvad De skriverXVI om ChristusstatuenXVII, da er det Nødvendige meddeelt VedkommendeXVIII.
Ligeledes skal Deres ØnskeXIX ihenseende til de Gipssager, der have lidt og til Deres Malerier, blive efterkommet.
Alle Kasser, hvori der er Arbeider i MarmorXX ligge endnu uaabnede i et af Deres herværende StudierXXI. Akademiet ønskede, om De vilde underrette os om disse Sager tør udpakkes, under FreundsXXII Tilsyn, deels fordi Publicum længes efter at see demXXIII, deels fordi det vilde være en væsentlig Indtægt for denne StiftelseXXIV ved den forestaaende UdstillingXXV i April at kunne forherlige Expositionen derved. De har desværre ikke berørt denne Sag i Deres sidste SkrivelseXXVI, men vil maaskee erindre at Man har anmodet Dem omXXVII med et Par Ord at tilkiendegive Deres Villie. Hs Kongl. Høihed Prinds ChristianXXVIII har befalet mig at bemærke i denne Anledning, at han fra sin Marschal, Grev MoltkeXXIX, som er i Rom, er bleven underrettet om, at De intet har imod at disse Kasser aabnes og at Arbeiderne udstiltes. Hs Kongl Høihed antager dette som tilstrækkeligt, saafremt der ikke fra Dem selv indløber forinden nogen nærmere Bestemmelse.
Det har været Os alle en Glæde at modtage Bekræftelse fra Dem selv paa, at vi snart kunne vente at see DemXXX. Hs Kongl. Høihed har paalagt mig at bringe Dem hans venligste Hilsen, Akademiet hilser ligeledes dets DirecteurXXXI og Secretairen, min Ringhed lever i det Haab at nyde Deres Yndest og Velvillie, som er hans Stolthed

Deres hengivne
J Thiele

General Comment

Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1
Kort over København, 1850, Københavns Stadsarkiv, kort.nr. A 1850 ca. /1.

Archival Reference

m19 1834, nr. 5

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A557 Kristi dåb, 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, 1820, inv.nr. A558
A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 4. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også referenceartiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Jf. brev af 21.12.1833 fra Thorvaldsen til Just Mathias Thiele.

 6. Tre kunstværker var blevet bragt til Vor Frue Kirke, men de tilhørte endnu Thorvaldsen. Se de to næstfølgende kommentarer.

 7. Dvs.:

 8. Dåbens engel knælende, marmor, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 9. Dvs. korvetten Galathea, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 10. Det vil sandsynligvis sige: A for Akademiet, K for Kirken og S for Slottet.

 11. Dvs. “angivelse af” eller “fortegnelse over”, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 12. En barkasse var den største jolle på tidligere tiders store sejlskibe, den efterfulgtes i størrelse af travalje og dernæst chalup, jf. Ordbog over det danske Sprog.

 13. Dvs.:

  Se kort over København i den generelle kommentar nedenfor.

 14. Dvs. til Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg.

 15. Dvs. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen) til Christiansborg Slot, jf. A503, der skulle sættes sammen, og som manglede fem stykker, der kom med næste hjemsendelse 1835.

 16. Jf. brev af 21.12.1833 fra Thorvaldsen til Just Mathias Thiele.

 17. Dvs. marmorudgaven af Kristus, jf. A82, som Thorvaldsen ønskede at færdigretouchere ved opstillingen i Vor Frue Kirke, København.

 18. Dvs. Slotsbygningskommissionen og Kirkebygningskommissionen.

 19. Thorvaldsen ønskede, at man forsigtigt udpakkede beskadigede gipsafstøbninger, men dernæst afventede hans komme. Desuden skulle malerierne ud af kasserne og hænges op i hans lokale på Akademiet, jf. brev af 21.12.1833 fra Thorvaldsen til Just Mathias Thiele.

 20. Dvs. marmorværker, der var i Thorvaldsens egen besiddelse, og som skulle indgå i det kommede Thorvaldsens Museum.

 21. Dvs. til Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg.

 22. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 23. Se fx brev af 6.12.1833 fra Friederike Brun til Thorvaldsen.

 24. Dvs. for Kunstakademiet.

 25. Se artiklen Kunstakademiets udstillinger # 1834.

 26. Jf. brev af 21.12.1833 fra Thorvaldsen til Just Mathias Thiele.

 27. Jf. brev af 8.10.1833 fra Kunstakademiet til Thorvaldsen.

 28. Den danske prins Christian (8.) Frederik.

 29. Den danske dansk greve, godsejer, diplomat og gehejmeråd Adam Gottlob greve Moltke-Huitfeldt (1798-1876), der var hofmarskal for prins Christian (8.) Frederik fra 1829 til 1842.

 30. Thorvaldsen planlagde at rejse til København i efteråret 1832, men hjemturen blev udsat gentagne gange og først påbegyndt den 5.8.1838.

 31. Thorvaldsen var enstemmigt blevet valgt til direktør for Kunstakademiet, København, jf. Thorvaldsen-kronologen 28.3.1833.

Last updated 18.04.2017