8.10.1833

Sender

C.W. Eckersberg, Kunstakademiet, København, Just Mathias Thiele

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med Frederik 6.’s monogram og teksten [XXX]RCHITECTOR[XXXX] SIGIL: REG: ACAD: PRA[XXX]. (PICTOR SCULPT ARCHITECTORUMQUE-SIGIL:REG:ACAD: )

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Sigr Cavalre Alberto Thorwaldsen / Scultore celebrrimo / a Roma / fr. Gr. Ital.
Tilskrift: Til s.t. Herr EtatsraadI, RidderII Thorvaldsen DirecteurIII for det Kongl. Akademie for de skjønne Kunster i Kjøbenhavn, C. af D. ppIV
Poststemplet: “T.T. HAMBURG 18.Oct 33”, “31OTTOBRE” og “DANEMARCK PAR HAMBOURG”.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The corvette Galathea arrived in Copenhagen 20.9.1833. The crates with Thorvaldsen’s works have been received and many of them redirected to Christiansborg Palace and the Church of Our Lady. The plaster casts for the Academy of Fine Arts have been unpacked under the supervision of Hermann Ernst Freund while Thorvaldsen’s own marble works are still in their crates. Two rooms next to Thorvaldsen’s private rooms have been reserved for these works.

Document

Høivelbaarne Herr EtatsraadV Thorvaldsen, R. af D.VI DirecteurVII for det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster i Kiøbenhavn pp.VIII
Det er Akademiet høist glædeligt at kunne tilmelde Dem, at den Kongl. Corvette GalatheaIX lykkeligen er ankommen paa Kiøbenhavns Rhed d. 20 Septbr d.A.X og at vedkommende AutoriteterXI have modtaget de hidsendte Kasser med Kunstsager i fuldkommen Overeensstemmelse med den DesignationXII, som De under 23 Aug.XIII har tilsendt Professor FreundXIV. Efterat 10 Kister (Noo. 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 34, 35 og 36) indeholdende Basreliefs til Friesen Alexanders Triumphindtog i BabylonXV være afleverede til ChristiansborgslotXVI og Kisten med ChristusstatuenXVII samt 14 mindre Kasser (Noo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 14 og 20) indeholdende FrontonenXVIII til Frue KirkeXIX, 2 Basreliefs (Christi DaabXX og Nadverens IndstiftelseXXI) samt en DøbefontXXII være afleverede til Frue Kirke, har Akademiet modtaget de øvrige 41 Kister.
Ihenseende til disse sidstnævnte har Man troet det overeensstemmende med Deres Ønske, ligesom ogsaa anseet det for at være forsigtigst med Hensyn til Arbeidernes Conservation strax, under Prof. Freunds Tilsyn og Varetægt, at lade alle GipsafstøbningerXXIII udpakke, hvorimod Man har fundet det passende at oppebie Deres nærmere Yttringer, førend Man aabnede de Kasser, som indeholde Arbeider, udførte i MarmorXXIV, samt tvende med Kobbere og Malerier. Til Opbevarelsen af disse Gjenstande har Akademiet valgt et Locale i Charlottenborgslot, som staar i umiddelbar Forbindelse med Deres herværende Atelier og BoligXXV, nemlig den botaniske Haves forrige LæsesalXXVI tilligemed et andet hosliggende Værelse af samme Størrelse, som Deres Atelier, og som tidligere udgjorde en Deel af Professor Clemens’sXXVII Bolig. Idet Akademiet haaber at disse Foranstaltninger ville svare til Deres Ønske, forventer Man at De nærmere ville tilkjendegiveXXVIII, om De skulde ønske nogen Forandring eller noget nærmere Foretagende med Hensyn til de ovennævnte Punkter iagttaget.
Foruden Kasserne med Marmorsager, Malerier og Kobberstykker har Man indtil videre ikkeheller udpakket Kasserne Noo 30. 37. 38 og 42, indeholdende HestenXXIX, da Man ved at aabne No 30 fandt at Bagdelen, formodentlig ved de derindeni indpakkede Basrelieffer, har faaet et Par Revner, der syntes at gjøre det tilraadeligt, kun at udtage Basreliefferne, og at lade de forskjellige Dele af Hesten henstaae i Kasserne, indtil de kunne samles og forbindes efter Deres nærmere Bestemmelse.
Akademiet kan ikke undlade slutteligen at bevidne Dem dets Taksigelse saavel for den Omhu, hvormed De har forøget dets særegne Kunstsamling, som for den siældne Tilvæxt af herlige Kunstværker hvormed Fædrenelandet ved denne Leilighed, under almindelig Glæde og Interesse, føler sig beriget.
Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 8 October 1833.

C W EckersbergXXX ThieleXXXI

Archival Reference

m18 1833, nr. 98

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A503 Alexander den Stores indtog i Babylon, 1812, inv.nr. A503
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A67 En jæger, 1821-1822, inv.nr. A67
A59 Johannes Døberen , 1821-1822, inv.nr. A59
A60 En ung mand, 1821-1822, inv.nr. A60
A61 En søn med sin far, 1821-1822, inv.nr. A61
A62 En mor med sin søn, 1821-1822, inv.nr. A62
A63 En gammel skriftklog, 1821-1822, inv.nr. A63
A64 En liggende dreng, 1821-1822, inv.nr. A64
A65 En dreng, 1821-1822, inv.nr. A65
A66 En farisæer, 1821-1822, inv.nr. A66
A68 To børn, 1821-1822, inv.nr. A68
A69 En mor med sit barn, 1821-1822, inv.nr. A69
A70 En hyrde, 1821-1822, inv.nr. A70
A557 Kristi dåb, 1820, inv.nr. A557
A558 Den hellige nadver indstiftes, 1820, inv.nr. A558
A112 Dåbens engel knælende, 1827-1828, inv.nr. A112
A125 Hest , 1822-1823, inv.nr. A125

Commentaries

 1. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 2. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 3. Thorvaldsen blev enstemmigt valgt til direktør for Kunstakademiet i København den 28.3.1833.

 4. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 5. Thorvaldsen blev udnævnt til virkelig etatsråd 12.11.1819. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 6. Thorvaldsen blev udnævnt til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 7. Thorvaldsen blev enstemmigt valgt til direktør for Kunstakademiet i København den 28.3.1833.

 8. p.p. er en forkortelse for det latinske præter plura, foruden andet, med mere, dvs. med flere titler. Se også artiklen Thorvaldsens udnævnelser.

 9. Jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 10. Jf. Thorvaldsen-kronologien 20.9.1833.

 11. Dvs.:

 12. Dvs. “angivelse af” eller “fortegnelse over”, jf. Ordbog over det danske Sprog

 13. Fortegnelsen af 23.8.1833 fra Thorvaldsen til Hermann Ernst Freund er endnu uidentificeret. Der kunne dog være tale om transportliste af før 8.8.1833, der findes i tre eksemplarer:

 14. Den dansk-tyske billedhugger Hermann Ernst Freund.

 15. Alexander den Stores indtog i Babylon (Alexanderfrisen), marmor, Christiansborg Slot.
  Frisen blev stærkt beskadiget ved slottets brand i 1884. Se i stedet A503.
  Se også Bestillingen til Christiansborg.

 16. Jf. artiklen Bestillingen til Christiansborg.

 17. Kristus, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A82.

 18. Johannes Døberens prædiken, terrakotta, Vor Frue Kirkes trekantgavl, jf. A64, A63, A62, A61, A60, A59, A65, A66, A67, A68, A69, A70.

 19. Jf. artiklen Bestillingen til Vor Frue Kirke.

 20. Kristi dåb, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A557.

 21. Den hellige nadver indstiftes, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A558.

 22. Dåbens engel knælende, marmorversion, Vor Frue Kirke, København, jf. A112.

 23. Dvs. de gipsafstøbninger efter Thorvaldsens kunstværker, der skulle indgå i Kunstakademiets studiesamling, jf. artiklen Bestillingen til Kunstakademiet.

 24. Dvs. de marmorværker, der var i Thorvaldsens egen besiddelse, og som skulle indgå i det kommede Thorvaldsens Museum, jf. artiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833.

 25. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg, København.

 26. Dvs. daværende Botanisk Haves læsesal (det nuværende Portikken under Kuppelsalen) på Charlottenborg, København, der i 1833 blev ombygget og inddraget til at huse Thorvaldsens hjemsendte kunstværker, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

 27. Den danske kobberstikker J.F. Clemens. Angående dennes bolig på Kunstakademiet, se artiklen Kunstakademiets boliger.

 28. Jf. brev af 21.12.1833 fra Thorvaldsen til Just Matthias Thiele.

 29. Hest, gipsafstøbning, jf. A125, del af Poniatowski-monumentet, jf. A123.

 30. Den danske maler C.W. Eckersberg.

 31. Den danske forfatter, sekretær, museumsmand, bibliotekar Just Mathias Thiele.

Last updated 19.04.2017