4.4.1800

Sender

Gotskalk Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Cittadino / B: Thorvaldsen / Daneser recapito / all Caffe GrecoI / nella strada Condotti / a Roma /
Franco Trento.II

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen’s parents are delighted with the latest letter from their son, especially because a false rumour has reported his death. Gotskalk Thorvaldsen has discussed the part of Thorvaldsen’s grant intended for his home journey with Nicolai Abildgaard and on his recommendation written to the Royal Danish Academy of Fine Arts on the matter. Both parents are sad that Thorvaldsen’s grant has been prolonged for another two years so that he will not be coming home soon. Gotskalk Thorvaldsen writes humorously about the family dog Primong and his namesake, the interpreter J.C.F. Primon. The father wonders why Thorvaldsen’s work, Bacchus and Ariadne, A1, was not shown in the annual exhibition at the Academy. He relates some news from Copenhagen and sends greetings from friends. He asks his son to bring home a portrait of Napoleon.

Document

Kiære Søn
Ditt sidste kiærlige BrevIII haver jeg bekomet og var mig og din ModerIV et af di glædeligste som vi har faaet fra dig. Da det Rygte gikk her i Byen at du var død so kan du lett forestille dig hvor vi var tilmode, men da vi hørte at du levede vel var Gleden lige so stor som Sorgen før. Det du skriver mig til at jeg skal være forsigtig med at gaae til AbilgaardV derpaa behøver du ei at tvile. Det omtalte Rygte og din Moder tvang mig til at gaae til ham, og ved den Leilighed paalagde han mig at jeg skulde lade ham vide so snart jeg fik Brev fra dig og lovede tillige at lade mig so snart han fik Effterretning fra dig, og ligeso befalede mig at jeg skulde skrive til Accademiet om di 400 rdVI at reise fra Rom med som jeg skrev i ditt forige BrevVII. Med temelig Misfornøyelse hørte jeg i Gaar af Forvalder SoninVIII at du har faaet 2 Aar TilleggIX og altso ei holder det Løvte som du giorde i ditt sidste BrevX at vi snart skulde se hverandre. Det tvang din Moder til at græde en Porsion. Du beder mig at skrive dig til hvorledes PudelenXI lever. Han lever overmaade gott men setter mig ofte i Forlegenhed. Hans navne PrimongXII er bliven Translatør og vi komer samen om Aftenen og so kalder di andre min Hund for Hr Translatør og ved den Leilighed komer diXIII frem paa en gang. Du kan vel forestille dig hvorledes han bliver til mode. Heiberg er bliven forvistXIV Land og Rige for sitt Skriveri og ved den Leilighed har jeg tilbudet Tran[sl]atør Primong at min Hund kunde gaae ham til HandeXV i sine Forrettninger. Han har ganske afsluet mitt gode Tilbud men lovet at han vil opkalde en Hund efter mig som jeg har givet ham lov til, paa di Vilkaar at han skal og giøre ham til Transl[atør], for at Heibergs Tab kan blive opreistXVI. Min Prim: ser ud nu som di gamle Erkebiskoper har et grott Fipskieg, men nu gaar det Rygte at man skal give 4 rd i Skatt af Hunde men jeg haaber at det bliver ved Snakk. Du maae icke fortryde at jeg har biet so lenge med at skrive dig tilXVII. Jeg var betengt paa at fløtte og derfor vilde skrive dig min nye AdreseXVIII men min Vert har tigget mig om at blive. Vi har havt en haar Vinter her i Aar og allting har være overmaade dyrt. Nyheder kan jeg ei skrive dig mange af for er der naagle duger de sielden. Den gamle TorstensenXIX er død. Jeg tenkte sidst da Prensen var paa AcedemietXX at ditt StøkkeXXI som du har sendt her til skulde vere til at se men det var ei til SkueXXII. Jeg og din Moder lever Gud ske Lov vel og er ved Helsen og ønsker bestandig at høre det same fra dig. GaenelliXXIII, KarlebyXXIV har begge faaet den store Guldmedalie og en som jeg ikke hugserXXV og 3 den lilleXXVI hvoraf RatkeXXVII som arbeider hos WiedeveldXXVIII den ene
En overmaade flittig Helsen til dig fra Forvalder SoninXXIX og RipholtXXX. Han har kiøbt Sonins GaardXXXI. Din Moder beder dig helse
  og jeg ønsker dig at leve bestandig
  under Guds Forsyn
  og bliver din hengivne
Kiøb Fader
d 4de Apr: G. Thorvaldsen
1800

[I randen af brevet har G.T. tilføjet:] Du maae endelig se at faae Bonapartes PotraitXXXII hiem med dig. Her er forskrekkelige Sygdome i bland Folk. De styrter om som de staar. Doktorene kalder det den Russiske SygeXXXIII.

Archival Reference

m1 1800, nr. 1

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 152-154.

Subjects

Persons

Works

A1 Bacchus og Ariadne, 1798, inv.nr. A1

Commentaries

 1. Den berømte Caffè Greco i Via Condotti blev hyppigt anvendt som poste restante-sted for tysk-nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318; og en side om Caffè Greco på netstedet Künstlerleben in Rom.

 2. Dvs. Franco Trento, hvilket ville sige, at portoen var betalt indtil grænsebyen Trento beliggende i provinsen Trentino i det nuværende Norditalien syd for Brennerpasset.

 3. Dette brev kendes ikke, se evt. Forsvundne breve.

 4. Karen Thorvaldsen.

 5. Professor på Kunstakademiet Nicolai Abildgaard.
  Det vides ikke, hvorfor Gotskalk Thorvaldsen af sønnen fik pålæg om ikke at opsøge Abildgaard for ofte.

 6. Kunstakademiet havde i sit brev af 3.12.1799 givet Thorvaldsen mulighed for at få udbetalt et helt års stipendium, dvs. 400 rigsdaler, i de rater, han måtte ønske, så han ikke var afhængig af at skulle forblive i en bestemt by for at vente på en pengeoverførsel.
  Thorvaldsen bad i sit brev af 4.4.1800 til Kunstakademiet om at få hele beløbet tilsendt i én omgang. Dette skete dog ikke før efteråret 1801, se brev af 4.10.1801 fra Abildgaard til Thorvaldsen.
  Den nævnte skrivelse fra Gotskalk Thorvaldsen til Kunstakademiet kendes ikke.

 7. Dvs. Gotskalk Thorvaldsens næsten et år gamle brev af 20.5.1799 til sønnen, hvori faderen nævnte, at han ville skrive til Akademiet og bede om, at sønnens rejsepenge blev udbetalt.

 8. Kunstakademiets forvalter Hans Christopher Sonnin.

 9. Kunstakademiet bevilgede 25.11.1799 Thorvaldsen en forlængelse på 2 år af hans rejsestipendium, og meddelte ham det i brev af 3.12.1799, se også Thorvaldsen-kronologien.

 10. Brevet kendes som nævnt ikke, se evt. Forsvundne breve.
  Skønt Thorvaldsen ikke ville vende tilbage til Danmark med det samme, var hans løfte til forældrene om en snarlig genforening dog ikke ren varm luft. Han regnede endnu på dette tidspunkt med at rejse hjem, når hans stipendium udløb.

 11. Thorvaldsens sorte puddelhund, Primong.

 12. Jacob Carl Frederik Primon (1763-1812), litterat og translatør. Han var 1794-95 medarbejder og 1795 udgiver af ugebladet Folkevennen, der rasede imod Frankrig og den franske revolution og havde skrevet et par pjecer mod den fransksindede P.A. Heiberg (1758-1841) under den såkaldte notarialfejde, hvor tidligere professor og senere teaterdirektør G.H. Olsen (1760-1829) i 1798 blev notarius publicus, foretrukket frem for Heiberg. Primon var blevet translatør på anbefaling af Olsen. Primon måtte i øvrigt kæmpe med store økonomiske vanskeligheder.
  Det er ganske interessant, at Gotskalk Thorvaldsen omgikkes med denne litterat.

 13. Dvs. både translatør Primon og hunden af samme navn.

 14. Forfatteren P.A. Heiberg (1758-1841) blev ved dom af 24.12.1799 forvist fra “Kongens riger og Lande” som følge af hans skrifter af politisk, samfundskritisk indhold og hans skriftlige indlæg i den fejde, der fulgte efter, at G.H. Olsen blev foretrukket til embedet som notarius publicus i 1798 fremfor Heiberg.

 15. Baggrunden for Gotskalk Thorvaldsens barokke forslag er, at P.A. Heiberg havde været assistent hos notarius publicus og translatør i spansk og portugisisk.

 16. Se forrige kommentar.

 17. Som nævnt daterede faderens sidste brev sig fra 20.5.1799, altså næsten et år tidligere.

 18. Gotskalk Thorvaldsen havde siden ca. 1796 boet i Amaliegade, matrikelnr. 69 D-E, den nuværende Amaliegade 35 (man brugte før 1859 matrikelnumre som adresser i København, se Rådhusbiblioteket, Københavns Kommune).
  Først i 1801 flyttede han til Dronningens Tværgade 28.

 19. Formentlig guldsmed Sigurd (Sivert) Thorsteinsson (1714-1799), der døde 14.10.1799, og hos hvem Gotskalk Thorvaldsens bror Ari boede i 1762, og hvor han havde været svend. Thorsteinsson var født i Island og 1754-1772 oldermand i Københavns guldsmedelaug.
  Se Louis Bobé: Thorvaldsen i Kærlighedens Aldre, København 1938, p. 8, 19 og Kristján Eldjárn (inter al. ed.): Bertel Thorvaldsen, 1770-1844, Reykjavik 1982, p. 22.

 20. Hvert år til Kunstakademiets årsfest, sædvanligvis på stiftelsesdagen 31. marts, åbnede en udstilling af elevernes arbejder. De indsendte arbejder blev bedømt af Kunstakademiets forsamling, og de godkendte værker blev derefter præsenteret for Akademiets præses, arveprins Frederik.
  Se F. Meldahl: Kunstudstillingerne ved Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster, København 1906, p. 29-30.

 21. Dvs. Thorvaldsens statuette Bacchus og Ariadne, A1, som han havde hjemsendt i 1798, og som Kunstakademiets forsamling havde gransket 30.9.1799, se Thorvaldsen-kronologien.

 22. Gotskalk Thorvaldsen undrer sig over, hvorfor Thorvaldsens Bacchus og Ariadne, A1, ikke blev vist på Kunstakademiets udstilling i 1800. Udstillingen det år omfattede ellers ikke kun arbejder, der var blevet præmierede ved Akademiets konkurrencer, som det var almindeligt, men også andre værker, se F. Meldahl: Kunstudstillingerne ved Det kongelige Akademi for de skjønne Kunster, København 1906, p. 30.
  Thiele I, p. 141-142 nævner også undladelsen, men giver ikke nogen forklaring.
  I sit brev af 3.12.1799 skrev Abildgaard til sin elev, at han havde “tilegnet” sig Thorvaldsens statuette. Måske stod den i Abildgaards privatbolig, og blev af denne grund ikke vist på udstillingen.

 23. Den danske billedhugger Giovanni Domenico Gianelli.
  Han fik i 1799 Kunstakademiets store guldmedalje, som Gotskalk Thorvaldsen nævner i det følgende.

 24. Den danske arkitekt Johannes Georg Karlebye.
  Han fik i 1799 Kunstakademiets store guldmedalje, som Gotskalk Thorvaldsen nævner i det følgende.

 25. Dvs. én, som jeg ikke husker. Den sidste modtager af den store guldmedalje i 1799 var arkitekten Christian Hornbech.

 26. Kunstakademiets lille guldmedalje blev i 1799 vundet af malerne C.F. Høyer og Peter Jensen Bloch (1777-1832), billedhuggeren Hans Christian Ratje og arkitekterne Chr. Colas og Andreas Dobert Kalleberg.
  Se F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, supplement CXLIV.

 27. Billedhuggeren Hans Christian Ratje var medhjælper i Wiedewelts værksted og blev i dennes sidste år kaldt hans “Fuldmægtig”.

 28. Den danske billedhugger Johannes Wiedewelt.

 29. Kunstakademiets forvalter Hans Christopher Sonnin.

 30. Den danske maler Jørgen Friederich Repholtz.

 31. H.C. Sonnin og murermester, kaptajn Philip Lange (1756-1805) havde 3.8.1795 i fællesskab overtaget gården på matrikelnummer 332 i Vester Kvarter.
  20.1.1801 tilskødedes ejendommen Jørgen Repholtz (Realregister, Vester kvarter, fol. 335. Skøde- og panteprotokol nr. 18, fol. 4, 5, 87, 108 og nr. 22, fol. 95, Landsarkivet).
  Matrikelnummeret svarer til det nuværende Vester Voldgade 111-113 = Ny Kongensgade 16A, bygningen lå på hjørnet af de to gader.

 32. Portræt af Napoleon 1. Efter hans sejrrige italienske felttog 1797-98 spredtes hans portræt i kobberstik over hele Italien. Der findes mange forskellige, flere af dem var gjort efter forlæg af den milanesiske maler Andrea Appiani. Se også den dansk-tyske kobberstikker J.F. Clemens’ (1748-1831) stik af Napoleon efter maleren Deleras portræt, som dateres til ca. 1797-1800, se Leo Swane: J.F. Clemens, København 1929, p. 229-230, fortegnelsen nr. 283. Maleren Johan Herman Cabott skal have bragt tegningen hjem fra udlandet til Clemens.
  Gotskalk Thorvaldsen kunne have set, at der lå en tilsvarende forretning i et Napoleon-portræt.

 33. En svær “influenza”-epidemi, der begyndte i Rusland i efteråret 1799 og bredte sig i 1800 til Norden og Midteuropa. Den medførte dødelige lungebetændelser, jf. Immanuel Ilmoni: Bidrag till Nordens Sjukdoms-Historia, Helsingfors 1853, p. 549-553 & 567-568.

Last updated 19.01.2015