20.5.1799

Sender

Gotskalk Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Information on sender

Laksegl: J C
Det vides ikke, hvem initialerne tilhørte.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All Cittadino / B. Thorvaldsen, / Daneser recapito / all Caffé GrecoI nella strade Condotti / a Roma / Franco TrentoII.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet. Datoen kunne dog muligvis være nogle dage senere i samme måned, se kommentaren om arkitekten C.F. Harsdorffs død.

Abstract

Thanking his son for his letter, Thorvaldsen’s father writes about the hard winter, his work, and his wife, who has won 50 rix-dollars in the lottery. Johannes Wiedewelt has told him that Thorvaldsen’s travelling grant has been prolonged for one year. He mentions some of Thorvaldsen’s friends and reports that the art-works his son has sent to Copenhagen have not yet arrived. Thorvaldsen’s mother is deeply concerned about her son due to the war in Italy. Both parents hope that their son will soon begin his journey home to Denmark. At the suggestion of Nicolai Abildgaard, Gotskalk Thorvaldsen has written to the Royal Danish Academy of Fine Arts requesting it to pay his son the 200 rix-dollars he would need for his journey to Denmark. To Abildgaard’s chagrin, the Academy refused this, and Thorvaldsen’s father then urges his son to ask the Academy for the money himself.

Document

Kiære Søn
Ditt kiærlige Brev dateret d 29de MartzIII haver jeg med stor Fornøyelse bekomet hvoraf jeg hører at du er frisk og vel. Jeg kan lade dig vide det same fra mig og din ModerIV Gud vere Lov omskiønt vi har i Vinter havt so haard Vinter at gamle Folk kan ikke mindes den so hor[.] I Dag jeg skriver til dig som er Pinsedag ligger Isen som en LeyerV for Byen og koster et Pund Smør 40 βVI so have vi Gud være Lov ingen Mangel havt. Jeg har havt gott Skibs Arbeide 2 nye GalionerVII foruden andet til Skibe so jeg har i Vinter fortient over 100 rdVIII hvoraf jeg har kostet mig en nye Klædning og en nye Frakke. Din Moder er bleven frugtsomelig med 50 rd men bliver neppe forløst for [før] en[d] du komer, hun har vundet dem i LottareetIX og ruer paa dem som en Høne paa Eg. Jeg har talt med Just: WideveltX og han har sagt mig at ditt BrevXI var komet til Acadamiet og at du havde faaet 1 Aar ForlengelseXII. Det gør mig unt at du lever i so slette Tiider i Rom og ønskede derfor at du vilde forlade den jo for [før] jo bedre. Jeg har veret hos WestXIII han vil skrive dig til HendrichsenXIV ligeso Jeg har givet ham din Adresse[.] FritzXV gaar i nu [endnu] og giør Blest afXVI sin Reise og lige vitt komer han[,] nu heder det at der skal blive naaget af i Somer men det bliver vist det same. Vores gode Ven SnabelXVII er død i Vinter. MalerXVIII er bliven Under Offeser ved Livvagten. At jeg har biet solenge med at skrive dig til det maae du pardonere. Orsagen har været dene for det første har jeg ei troet at mine Breve i dene urolige Tiid kunde træffe dig i RomXIX for det andet har jeg vendet at ditt Arbeide skulde kome til AcademietXX at jeg kunde lade dig det vide, men jeg skal skrive dig det til sosnart jeg for det at vide.
For alle Ting glem ei at give dig paa Hiemreisen jo for [før] jo heller og lad mig vide hvor du reiser hen. Din Moder er ferdig at blive CatolskXXI siden hun har hørt at Russerne ere komneXXII til Italien hun vil ei give sig tilfreds for [før] hun faar at vide at du er reist fra Rom. NB Jeg har ei kunnet talt med ham for [før] ti han har hele Vinteren til nu været i JulandXXIII[.] Jeg har talt med Abelgaard og fortalt ham at der var so slette Tiider i Rom og han sagde mig at jeg skulde søge Academiet om at du maatte faa 200 Rixdaler strax udbetalt for at reise fra Rom med men det blev af ForsamlingenXXIV ikke bevilget for du ei selv havde skrevet deromXXV og da Abelgaard hørte det Svar blev han fnysende gal og bad mig skrive dig til at i Fall du ei kunde blive i Rom skulde du sitoXXVI skrive og forlange 200 r udbetalt for at reise fra RomXXVII med. Han sagde tillig at vores BildhuggereXXVIII giorde ei meget for dig men jeg, sagde han, har giort for ham hvad jeg har kunet og skal for Efftertiden giøre det men han klagede over at du aldrig skrevXXIX ham til. Han vil ligge her i mitt Brev en Sedel til dig. NB Den gamle HastorfXXX er død i disse Dage. Reiser du fra Rom so lad mig vide hvor du reiser hen at jeg kan skrive til dig. Naar du komer paa Hiemreisen kan du dog leve mer i Sikkerhed. Jeg vil befale dig i Guds Beskiermelse og for alle Ting ver forsigtig i dise urolige Tider. Vil du giøre din Moder glad so giv dig paa Hiemreisen og jeg vil ei heller bliv vred der over

 
Kiøbenh:
d 20de Maj
1799
Lev bestandig vel og fornøyetXXXI
det ønskes dig oprigtig
af din Fader
G: Thorvaldsen

NB Da jeg vilde hente denXXXII hos ham havde han ei Tiid at skrive men bad mig skrive for sig at i Fald du ei so at kunde blive i Rom skulde du strax skrive til Acad. om 200 rd og ifald di da vilde negte det so vilde han tale med dem. For Resten bad han dig flittig hilse. Tillige en flittig Hilsen fra mig og din Moder og MargreteXXXIII

  Vi ønsker dig alle
Guds Naade og
Venskab

General Comment

Brevet er stilet til Thorvaldsen på Caffé Greco i Via Condotti, der hyppigt fungerede som poste restante-sted, da cafeen var et samlingssted for nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318.

Archival Reference

m1 1799, nr. 1

Thiele

Gengivet hos Thiele I, p. 138-140.

Subjects

Persons

Works

A1 Bacchus og Ariadne, 1798, inv.nr. A1
A225 Tyge Rothe, 1797, inv.nr. A225

Commentaries

 1. Den berømte Caffè Greco i Via Condotti blev hyppigt anvendt som poste restante-sted for tysk-nordiske kunstnere, jf. Louis Bobé: ‘By- og Kulturbillede af Rom i anden Havldel af det 18. Aarhundrede’, in: Rom og Danmark, bd. 1, København 1935, p. 318; og en side om Caffè Greco på netstedet Künstlerleben in Rom.

 2. Dvs. Franco Trento, hvilket ville sige, at portoen var betalt indtil grænsebyen Trento beliggende i provinsen Trentino i det nuværende Norditalien syd for Brennerpasset.

 3. Dette brev fra Thorvaldsen kendes ikke. Se evt. listen over forsvundne breve fra Thorvaldsen.

 4. Thorvaldsens mor, Karen Thorvaldsen.

 5. Dvs. som en lejr, dvs. byen er belejret af isen, der sinker tilførslerne og sætter priserne i vejret, som det fremgår af det følgende.

 6. Dvs. 40 skilling, hvilket ved møntombytningen 1873 svarede til ca. 83 øre. Torveprisen for smør i København var fx i 1805 kun omkring 20 skilling pundet (iflg. dagbladet Dagen 1805, passim).

 7. Thorvaldsens far var billedskærer, og tjente til livets udkomme bl.a. ved at skære galionsfigurer.

 8. Dvs. 100 rigsdaler. Se evt. referenceartikel om datidens møntenheder.

 9. Lotteriet, der enten kan være Tal-lotteriet, oprettet 1771 og ophørt 1851, eller General-lotteriet, det nuværende Klasselotteriet, der blev oprettet 1753.

 10. Justitsråd og billedhugger Johannes Wiedewelt.

 11. Thorvaldsens brev af 3.1.1799, hvori han søgte om forlængelse af sit rejsestipendium.

 12. Kunstakademiet forlængede Thorvaldsens rejsestipendium med et år 25.2.1799 og meddelte billedhuggeren dette i brev af 19.3.1799.

 13. Thorvaldsen gode ven, Jørgen West. Gotskalk Thorvaldsen tilføjer, at West vil skrive til Thorvaldsen, hvis han gjorde det umiddelbart herefter, kendes brevet ikke. Det næste kendte brev fra West stammer fra 11.3.1803.

 14. Den danske maler Mathias Henrichsen.
  Hvis Henrichsen efterfølgende skrev et brev, kendes det ikke. På Thorvaldsens Museum findes kun brevet af 1.5.1797 fra Henrichsen til Thorvaldsen.

 15. Den danske blomstermaler C.D. Fritzsch.
  Fritzsch kom antagelig aldrig afsted på den rejse, der nævnes i det følgende. I brev af 4.10.1801 fortæller Gotskalk Thorvaldsen fra København nemlig, at “Hr. Fritz er her”, og endnu 11.3.1803 skriver Jørgen West til Thorvaldsen fra København, at Fritzsch “har Haab om i denne Sommer at komme til at Reyse”. Han havde i foråret 1803 indgivet en ansøgning til Fonden ad usus publicos om understøttelse til rejsen. Fonden var først positivt indstillet, men siden blev ansøgningen af uvisse årsager henlagt. En fornyet ansøgning fra 5.5.1804 blev heller ikke imødekommet, jf. Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433.
  Weilbachs kunstnerleksikon skriver fejlagtigt, at “den planlagte udlandsrejse fandt måske sted 1803”.
  Der findes ingen efterretning om, at Fritzsch skulle have mødt Thorvaldsen i Rom. De to ungdomsvenner mødtes dog igen i København under Thorvaldsens besøg i 1819-20 og efter Thorvaldsens hjemkomst i 1838.

 16. Dvs. gør et stort nummer ud af, se betydning 3 af blæst i Ordbog over det danske Sprog.

 17. Musikeren Johan Heinrich Schnabel. Han døde 10.3.1799, se V. Richter: 100 Aars Dødsfald (1791-1890), København 1905 (1976), p. 978.

 18. Arkitekten Johan Christlieb Mahler.

 19. I sit brev af 23.3.1798 viderebragte faderen rygter om, at Thorvaldsen var rejst fra Rom til Paris. Han kan da have troet, at Thorvaldsen var flygtet fra Rom pga. franskmændenes indtog i byen 1798.

 20. Thorvaldsen hjemsendte i sommeren 1798 sin skulpturgruppe Bacchus og Ariadne, A1 og portrætbusten af Tyge Rothe, A225 og informerede Kunstakademiet herom i brev af 30.6.1798. Selvom Gotskalk Thorvaldsen ikke havde hørt om forsendelsen, var den faktisk ankommet til København i slutningen af 1798. Den var imidlertid stilet direkte til Abildgaard, som var bortrejst og blev væk indtil sommeren 1799. Kassen med værkerne stod derfor i et pakhus på Toldboden og Bacchus og Ariadne blev først forevist Akademiet 30.9.1799.
  Se Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1798 og 1802

 21. Dvs. tosset, forvirret, se betydning 3 af katolsk i Ordbog over det danske Sprog.

 22. I slutningen af 1798 dannede Rusland, England, Østrig og Tyrkiet en koalition mod Frankrig i den såkaldt anden koalitionskrig. I foråret 1799 rykkede en russisk-østrigsk hær under general Aleksander Suvorov (1729/1730-1800) ind i Norditalien. Suvorov slog franskmændene i slag ved Torino, Trebbia og Novi i 1799.

 23. Denne notabene-bemærkning er føjet til margen af brevet og møntet på maleren Nicolai Abildgaard, som det fremgår af det følgende.
  På sin rejse til Jylland mødte Abildgaard bl.a. sin tilkommende Juliane Marie Ottesen, se Patrick Kragelund: Abildgaard, kunstneren mellem oprørerne, København 1999, p. 656.

 24. Kunstakademiets forsamling. Denne henvendelse fra Gotskalk Thorvaldsen på sønnens vegne kendes i øvrigt ikke.

 25. I Thorvaldsens brev af 3.1.1799 til Kunstakademiet havde han ganske rigtigt ikke nævnt, at han anmodede om penge til at rejse hjem for. Han ansøgte derimod om forlængelse af stipendiet for at kunne blive i Rom.

 26. Formentlig en forvanskning af det franske aussitôt, straks.

 27. Thorvaldsen skrev til Kunstakademiet 12.10.1799 og bad om støtte til at blive i Rom, hvis de politiske forhold tillod det, ellers til hjemrejsen.

 28. Professorerne i billedhuggerkunsten ved Kunstakademiet i 1799 var Johannes Wiedewelt, C.F. Stanley og Andreas Weidenhaupt, der alle også var aktive i Thorvaldsens Akademi-tid.

 29. Abildgaard havde ikke uret i sin klage: Thorvaldsens foregående brev til Abildgaard blev antagelig afsendt omkring årsskiftet 1797-98, se brevudkast af ultimo 1797, og det næste brev er dateret 12.10.1799.

 30. Arkitekten C.F. Harsdorff døde 24.5.1799, men Gotskalk Thorvaldsens brev er dateret 20.5.1799. Da der ikke er tvivl om dødsdagen 24.5., må brevets datering enten være en fejlskrivning, eller angive dagen for brevskrivningens begyndelsestidspunkt, eller også har rygtet taget livet af Harsdorff nogle dage før tiden. Formuleringen “er død i disse dage” kunne dog også tyde på, at Harsdorff ikke var død endnu, men at Gotskalk Thorvaldsen har vidst, at han lå på det yderste.

 31. Ønsket synes at være en hentydning til Johan Herman Wessels vers I en Stambog:

  Lev vel og fornøiet!
  Hav stedse for Øiet,
  Du ei er ret frisk.
  For meget af Kiødet
  Saa mangen har dødet,
  Spiis derfor helst Fisk.


  Den muntre hentydning har ikke været spildt på Thorvaldsen, som både kendte verset fra sin egen stambog, og hvis kærlighed til Wessel holdt hele livet igennem, se fx Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 87, der omtaler, at Wessels Kærlighed uden strømper blev opført for Thorvaldsen på hans fødselsdag 1840 på Nysø.

 32. Ovennævnte seddel, som Abildgaard ville vedlægge Gotskalk Thorvaldsens brev.

 33. Sandsynligvis Thorvaldsen mulige ungdomskæreste, Margrethe Ackermann, som Gotskalk Thorvaldsen også hilste fra i sit tidligere brev af 23.3.1798.

Last updated 03.02.2016