9.9.1840

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Sierhagen, Holstein

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Has asked Thorvaldsen not to go to Rome this autumn. If he insists, the sculptor Wilhelm Matthiä, the physician Jens Arenholt Gottfred Hartmann, and the valet C.F. Wilckens must be the best travelling companions.

Document

Min kiere Thiele! Jeg har modtaget Deres tvende SkrivelserI, men forbeholder mig at svare udførligere angaaende HaandbibliotheketII saa idag indskrænker jeg mig til at underrette Dem om at jeg har tilskrevetIII Thorvaldsen til NysøIV, at hvis hans Hensigt at rejseV end “var grundet saa bede jeg dog endnu at see ham ved min Tilbagekomst eller d. 2n OctbrVI paa Nysø hvor jeg gierne vilde giøre mig bekiendt med hans KunstværkerVII sammesteds men jeg tænkte ikke uden Bekymring paa hans Rejsen i den seene Aarstid.”
Bedst var det unægteligen at han rejste med Baronesse StampeVIII næste Foraar, men vil han endelig rejse i Efteraaret da ere Matth[iä]IX og Lægen Doct. HartmannX de bedste Ledsagere
VilkensXI maae gandske stilles til hans Disposition selv om hans Gage fra AcademietXII skulde være fortløbende.
Jeg lykønsker Dem hierteligen til Deres lille Søns Fødsel

velvilligst
Christian R

SierhagenXIII d. 9 Sept 1840

vi vende tilbage til PløenXIV i aften og forblive der til d. 21 Sept.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Subjects

Persons

Commentaries

 1. De to breve af før 9.9.1840 fra Just Mathias Thiele til Christian 8. er endnu uidentificerede.

 2. Thiele var bibliotekar ved Det Kongelige Håndbibliotek.

 3. Jf. brev af 7.9.1840 fra Christian 8. til Thorvaldsen.

 4. Thorvaldsen boede jævnligt på herregården Nysø i årene fra 1838 og frem til sin død.

 5. Dvs. rejse til Rom.

 6. Christian 8. og Caroline Amalie besøgte Nysø den 3.10.1840, hvor Thorvaldsen og flere andre var til stede.

 7. Christian 8. så blandt andet Thorvaldsens selvportrætstatue, Thorvaldsen-Samlingen på Nysø, Nysø1.

 8. Den danske baronesse Christine Stampe.

 9. Den tyske billedhugger Wilhelm Matthiä.

 10. Den danske læge Jens Arenholt Gottfred Hartmann.

 11. Thorvaldsens kammertjener C.F. Wilckens.

 12. Dvs. Kunstakademiet i København.

 13. Herregården Gut Sierhagen i det såkaldte holstenske Schweiz.

 14. Kongefamilien opholdt sig i deres sommerresidens, Schloss Plön, i det såkaldte holstenske Schweiz.

Last updated 19.06.2016