The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2110 of 10219
Sender Date Recipient
Agnete Marie Rosencrone [+]

Sender’s Location

København

16.1.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Til S: T: Hr Professor Thorvaldsen, Ridder af Dannebrog
Ingen udskrift.

Abstract

Agnete Rosencrone asks Thorvaldsen to send the bust of Henrik Hielmstierne, cf. A210, to Denmark. She reminds him that he has been paid. Since the bust is a gift to the King, it will be delivered to the Building Commission for Christiansborg Palace.

See Original

Efter at Hs. Excellence Hr GeheimekonferenzeRaad Baron Schubart i en Skrivelse af 6te April f:A. havde underrettet mig om, at Deres Velbaarenhed havde havt den Godhed at love at ville iilsomst fuldføre min afg. Faders Marmor-Buste, hvortil for nogle Aar siden ved Hr Baron Schubarts Bevaagenhed min Faders Maske var bleven oversendt, remitterede jeg strax de 100 hollandske Dukater, som Hr Baronen havde meldet tilkom Hr Professoren for Bustens Forfærdigelse. Ligesom jeg herfor modtog Hr Professorens Quittering erholdt jeg og i en Skrivelse fra Hr Baron Schubart af 2 Juni f:A: den Forsikring, at Busten, som daglig nærmede sig Fuldendelsen, sikkert kunde ventes afsendt med den danske Fregat, som i afvigte Aars Sommer, besøgte Middelhavets Havne. Endskiøndt nu dette ikke blev Tilfældet, formedelst en Hr. Professoren paakommen Upasselighed, tvivler jeg dog ikke paa, at jo Busten nu fra Deres Haand maae være aldeles fuldført. Da Busten af mig er skiænket Hs. Majestæt Kongen og jeg, i Følge det Foranførte, har giort alt hvad der stod i min Magt, er det nu af Hs. Kgl. Majestæt paa min Anmodning bleven overdraget Christiansborg Slots Commission at besørge det videre Fornødne i Henseende til dens Hidsendelse.
I denne Henseende er det derfor at jeg har den Ære at tilmelde Hr Professoren, at som oftommeldte Buste nu er Hs Majestæt tilhørende, vil der med sammes Hidsendelse blive at forholde efter de Bestemmelser, som Hr Professoren og SlotsCommissionen maatte finde passende.
Med Forsikring om den fuldkomneste Høyagtelse har jeg den Ære at forblive

Kiøbenhavn den 16d. Januari 1819 Deres Velbaarenhed
ærbødige Tienerinde
A.M. Rosencrone
føed Hielmstierne.
General Comment

Dette er en rykker på Thorvaldsens marmorbuste af Henrik Hielmstierne, jf. A210. Busten blev oprindelig bestilt 29.4.1807, men først efter at have modtaget de nødvendige billedforlæg kunne Thorvaldsen gå i gang med modellering antagelig sommer 1812. Marmorhugningen fandt sted tidligst august 1812 – senest 1819.


Bortset fra underskriften er rykkeren nedfældet på papir af Adam Gottlob Müller, hvis håndskrift kan genkendes fra andre rykkerskrivelser af 12.12.1817 og 1819-20 i samme sag.

Brevet er konciperet af Adam Gottlob Müller.

Archival Reference
m6 1819, nr. 4
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Frederik 6. · Henrik Hielmstierne · Herman Schubart · Slotsbygningskommissionen
Works
Last updated 23.09.2016 Print