The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1774 of 10219
Sender Date Recipient
Adam Gottlob Müller [+]

Sender’s Location

København

12.12.1817 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jørgen Koch [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Müller asks Koch to contact Thorvaldsen in Rome regarding the execution of the marble bust of Henrik Hielmstierne, cf. A210. Thorvaldsen is asked to send the bust to Leghorn, from where it can be sent on to Copenhagen.

See Original

Hr. Architect og Kgl Pensionair Kock anmodes ved Ankomsten til Rom at ville have den Godhed, hos Hr Professor og Ridder Thorvaldsen at erkyndige Sig om samme, efter Hs Excellence Hr Baron v. Schubarts Anmodning, maatte have paataget sig, at forfærdige afdøde Geheimeraad Hielmstiernes Büste i Marmor, efter en ham i den Hensigt af Baronen overleveret Maske.

Skulde det være Tilfældet, at Hr Professoren var overdraget og havde paataget sig dette Arbeide, bedes han om at besørge denne Büste, vel emballeret, afsendt til et sikkert Huus i Livorno, med tilkiendegivende: at samme der skulde forblive indtil Ordre om dens Afsendelse indløber fra det herværende Handelshuus Ryberg et Co. Det formodes at der i Løbet af næste Sommer vil gives fra Livorno god Leilighed hertil, og denne ønskede man at kunne benytte.

Den afdøde Geheimeraad Hielmstiernes eneste Datter, Enke-Frue Geheimekonferenz Raadinde, Grevinde af Rosencrone, er den Person, der har formaaet Hs Excellence, Hr Baron Schubart, til at anmode Hr. Professoren om dette Arbeide, som hun har bestemt til at opstille i det store Kgl Bibliothek, som for en Deel bestaaer af hendes Faders dertil skiænkede Bogsamling.

Saasnart hun bliver underrettet om at Büsten er færdig og om stedet, hvor den i Livorno kan afhentes, remitterer hun Omkostningerne paa Arbeidet og dets Forsendelse til Livorno, naar disses Beløb hende kundgives. –

Hvorvidt nu det her omskrevne fra Hr Professor Thorvaldsens Side kan ventes opfyldt, derom udbeder jeg, paa Grevinde Rosencrones Vegne, mig ved Leilighed underrettet, naar Hr Kock derangaaende hos Hr Professoren har erholdt den fornødne Oplysning.

Kiøbenhavn den 12t Decbr 1817

A:Müller

General Comment

Dette brev er en rykker for Thorvaldsens portrætbuste af Henrik Hielmstierne, jf. A210, som blev bestilt allerede 29.4.1807.
Brevet er skrevet på vegne af bestilleren Agnete Marie Rosencrone – Hielmstiernes datter.
Busten kom imidlertid først til København med transporten af Thorvaldsens værker 1825.

Archival Reference
m5 1817, nr. 53
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Reminders for
Persons
Henrik Hielmstierne · Agnete Marie Rosencrone · Niels Ryberg / Ryberg & Co. · Herman Schubart · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 10.11.2015 Print