The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1285 of 10225
Sender Date Recipient
Peder Malling [+]

Sender’s Location

Rom

30.11.1813 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Firenze

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Limbricht, som paa paa sin Reise til Paris besøgte Dem i Florentz har glædet mig med Efterretningen om Deres Velbefindende og at vi snart kunde have den Fornøielse at see Dem her i Rom. – Rygtet har allerede tidligere sagt os at betydelige Bestillinger vare Dem overdraget af Hertuginden af Toscana. – Jeg gratulerer Dem af at kunne i Italien endmere udbrede Deres Glorie paa en Tid som denne der for Fædrelandet er trykkende og hvor man mere maae tænke paa Forsvar end paa Kunst; ja selv vor herlige Præses langt fra Kunstacademiet drager Sværdet og maae opofre sin kiereste Syssel – Men jeg seer en gylden Periode opstaae for Danmark efter denne Kamp ved hvilken Nationen vækkes af sin lange Dvale. Da ville vi fælleds forene vore Kræfter for at frembringe Kunstværker i vort Fædrenerige, der skulle kunne sættes ved Siden af Grækernes første Mesterværker. De har Evne til at maale Dem med Phidias. – Jeg føler Drivt og skal naae Fuldkommenhed til at erstatte en Kalikrates el Iktenus. Vor Landsmand Eckersberg har Anlæg og Mod til at træde i Stedet for Polygnotus, – og Saaledes opfører vi de Bygninger der lig Parthenon og Propylæerne [i] Aartusinde hædrer Nationen og tiener som Monumenter for dens Kunstnere –

Jeg begriber at De ønsker at virke for Fædrelandet men jeg begriber tillige at De ikke gierne forlader Italien nu hvor De er rigeligen beskieftiget, for at gaae til Kiøbenhavn naar De ikke forud veed at De ved Deres Ankomst kan finde rigelig Beskieftigelse – Maaske en Lysttour til Foraaret? Velan – Men da begriber jeg og at De foretrækker den beqvemere Reise i Selskab med Baron Schubart og Gemalinde for mit Selskab over Paris. – Jeg har i Brev til Br. Sch. af Dags Dato forklaret ham: “at min Pligt og mine Finanser byder mig nu alvorligen at være betænkt paa min Tilbagereise” At det beroer paa ham da han ved at tilbageholde Huth sin retmæssige Fordring af henved 500 Sc: har sadt os alle her i Kontribution saavel Eckersberg som Hetch og mig. – Schubart maae nødvendigen nu udbetale Huth den omtalte Sum for at vi andre kan blive udbetalte, og for at Huth dernæst Selv med sin Kone kan være betrygget for Mangel indtil han modtager sin Pension fra Seidewitz som ventelig kommer senere og bliver ringere end sædvanlig da derpaa efterhaanden skal afdrages Hs Majestæts Laan af 900 Sc. –

Lad og Schubart have havt den velmeente Hensigt ikke paa engang at udbetale Huth den hele Sum for at holde ham endeel tilgode – saa er dog nu virkelig den høieste Nødvendighed for at han udbetaler den øvrige Deel naar han ikke vil sætte alle sine hærværende Landsmænd i den yderste Forlegenhed og Selv derved blive udsadt for et vigtigt Ansvar – Hvad mig angaaer venter jeg kun paa at komme i Besiddelse af 150 Sc. som Huth skylder mig for at gaae til Neapel og strax ved min Tilbagekomst ufortøvet videre til Paris hvor nyt Creditiv staaer mig aabent. –
Br. Schubart har jeg anmodet om at give Dem Anvisning til Huth paa det øvrige af hans retmæssige Fordring, Men dersom De derimod skulde opholde Dem længere i Florenz har jeg bedet ham om at Sende den med Posten – Enten sees vi i Rom forinden jeg gaaer til Neapel el efter min Tilbagekomst. Vi kan da aftale alt fornødent og afgiøre vort Mellemhavende.

Rom, d 30 Nov: 1813 Deres hengivne
P Malling
Archival Reference
m3 1813, nr. 27
Persons
Wilhelm von Huth · Limpricht
Last updated 01.08.2013 Print