The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1543 of 10239
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Odense

28.6.1816 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Den Tidende De har meddeelt mig om den Kongelige Resolution til Fordeel for vores Ønske at see Thorvaldsen tilbage i Fædrenelandet, beskieftiget med at pryde Architecturens Mesterstykker med Meyselens har glædet mig overordentligen og jeg tilskriver med Dagsposten Prof. Thorvaldsen for at yttre ham min Fryd herover og for at foreslaae ham at rejse Hiem med Eckersberg. – Jeg skal naar det alt sammen lykkes altid taknemmeligen erindre at den første Tanke der bragte dette til Modenhed skyldes Dem Hr Etatsraad –
Om Concursens Udfald skal det i sin Tid være mig kiert at modtage Academiets Beretning –
Jeg maatte endnu, angaaende Resolutionen om nye Stempler at gravere til Kroningsmedaillen, have Hr Etatsraaden anmodet om at sørge for at samtlige Medailleurer og Stempelskierere blive paa en officiel Maade vidende om samme og erklære hvorvidt de ville arbejde derpaa. Resolutionen kunde circulere blandt dem og paategnes.
Skulde Conradsen have fremmet sit Arbejde saavidt da har Hds Majestæt Dronningen lovet en Seance som De giennem Kammerfrøkenen vel kunne udvirke for ham

Jeg forbliver Hr Etatsraad Deres


Odense d 28 Jun 1816
forbundne og velvillige
Christian Frederik
General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 44
Last updated 11.01.2013 Print