The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1032 of 10219
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

2.4.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 2.4.1811.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this draft is not available at the moment.

See Original [Translation]

Efter Forlangende har jeg sendt med Sigr Fiodo de udkomne Kaabere efter mine Arbeider, tillige Kochs raderede Landskaber – Jeg har desuden nyttet denne gode sikre Leilighed og sendt med Sigr Fiodo: Afregning for Sal: Zoegas Sterboe nemlig tvende Afskrifter paa det at Deres Excellence kunde beholde den eene til egen Efterretning, og at De kunde sende mig den anden efter mit Forlangende til min Sikkerhed paategnet – For at afbetale den liden Summa som jeg har i Behold af Sterboet har jeg til den Ende medsendt en Vexel udstædt af Capitain Huht nemlig 120 110 Scud: som jeg har forstrakt ham /: thi han er i disse Dage formedelst sit Svage Helbred rejst til Neapel:/ skulde det i Øyeblikket ikke være Deres Eccellence beleilig at udbetale mig det Manglende paa nævnte Vexel; da er jeg villig til at anføre denne tilgodekommende Summa paa vores mellemhavende Regning. –
Jeg takker Deres Eccellence ret hiertelig for Deres meget Venskabelige af 15 Mart: At De med med Venskabs Iver vil tale min Sag for vores gode Konge derom er ieg overbevist: saa at ieg maatte bebreide mig selv i fald ieg tvilte det allermindste om Deres Godhed for mig; Men ifølge Deres Eccellences yttrede Forlangende at viide: hvor i De direete kunde tale min Sag – for at befordre mit Ønske opnaaet; da maa ieg i Betragtning af Tiiderne og Riigets nærværende critiske Forfatning, ganske overlade samme til Deres Eccellences beste skønnende – thi Dem behøver ieg ikke at sige: at alt hvad en Kunstner forlanges det er Arbeide, at uden Penge staaer en Kunstner med bundne Hænder – Jeg vil slutte med mit oprigtigste Ønske at De snar og lykkelig maa være ankommen til Fædrenelandet, og at De maa have lige saa meget Hæld og Lykke som De immer har den beste Velvillighed til at befordre enhver god Sags Fremme – Jeg beder hilset Deres kiære Reise Selskab. Min Compliments formældet Hendes Naade den gode Baronesse. Jeg anbefaler mig –

[med Thorvaldsens hånd:]
Tosc Toscano

General Comment

Dette er et udkast til sidste del af det afsendte brev af 2.4.1811.

Archival Reference
m28, nr. 106
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis C.F. Høyer
Last updated 25.08.2014 Print