The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1032 of 10225
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl med utydeligt aftryk; formentlig et løbende dyr, muligvis af gemme.
Poststempler: II6 ROME og [xx] [AV]RIL

2.4.1811 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Recipient’s Location

Pisa

Information on recipient

Udskrift: Al Suo Eccellenza / Il Sigr Barone de Schubart / Gran Croce dell’Ordine Reale di Dannebrogue / Ciamberlano di S: M: il Re di Danimarca Suo / Ministro Plenipotenziario, ed Intendente Ge-/nerale del Commercio Danese in Italie, nei / Porti del Levante, e del Mare Jonico / à / Pisa.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Rom d 2de April 1811

Høystærede Hr Kammerherre!

Jeg takker Deres Eccellenze ret hjertelig for Deres meget Venskabelige Brev af 15 Mart: Hvoraf jeg seer at De med Venskabs Iver vil tale min Sag hos vores gode Konge der om er jeg overbevist: saa at jeg maatte bebreide mig selv i fald jeg tvilte allerminst om Deres Godhed for mig; Men i følge Deres Excellenze yttrede Forlangende at viide: hvori De directe kunde tale min Sag – for at befordre mit Ønske; Da maa jeg i Betragtning af Tiiderne og Riegets nærværende critiske Forfatning, ganske overlade Samme til Deres Eccellenze beste Skiønnende – thi Dem behøver jeg ikke at sige: at alt hvad en Kunstner forlanger det er Arbeide, at uden Penge staar en Kunstner med bundne Hænder. lidet Aarlig kunde istansette mig til at Arbeide for Slotet, og da jeg har saa mange Prøver paa vores Regerings Godhed for mig, tør smigre mig at man vist vil have flere Arbeider af mig og at det var færdig naar der blev Fred.
Efter Forlangende har jeg sendt med Sigr Fiodo de udkomne Kaabere efter mine Arbeider naar di alle ere færdige skal jeg ikke forsømme nogen leilighed hvormed jeg kan tilsendte Dem samme – Jeg har desuden nyttet denne gode sikre Leilighed og sendt med Sigr Fiodo: Afregning for Sal: Zoëgas Sterboe nemlig tvende Afskrifter paa det at Deres Excellenze kunde beholde den eene til egen Efterretning, og at De er saa god at sendte mig den anden til min Sikkerhed paategnet – For at afbetale den liden Summa som jeg har i behold af Sterboet har jeg til den Ende medsendt en Vexel udstædt af Capitain Huht nemlig 110 Scudi: som jeg har forstrakt ham /: thi han er i disse Dage formedelst sit Svage Helbred rejst til Neapel:/ skulde det i Øyeblikket ikke være Deres Eccellenze beleilig at udbetale mig det Manglende paa nævnte Vexel; da er jeg villig til at anføre denne tilgodekommende Summa paa vores mellemhavende Regning. –
Jeg vil slutte med mit oprigste Ønsker at De snar og lykkelig maa være ankomen til Fædrenelandet, og at De maa have lige saa meget Hæld og Lykke som De immer har den beste Velvillighed til at befordre enhver god Sags Fremme – Jeg beder hilset Deres kiære Reise Selskab Min Compliments formældet Hendes Naade den gode Baronesse. Jeg anbefaler mig

Deres underdanen Tiener
Albert Thorvaldsen

P: S:

Kochs raderede Landskaber har jeg ogsaa medsendt til Hendes naade Baronessen – Tilligemed Regningen paa 14 Scudi af Hr Gmelin

General Comment

Der findes et udkast til sidste del af dette brev.

Archival Reference
m28, nr. 9
Document Type
Document, autograph
Thiele
Delvis gengivet hos Thiele II, p. 172-173.
Persons
Vincenzo Fiodo · Frederik 6. · Wilhelm Friedrich Gmelin · Wilhelm von Huth · Joseph Anton Koch · Jacqueline Schubart · Georg Zoëga
Last updated 25.08.2014 Print