The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 645 of 10225
Sender Date Recipient
Laurits Engelstoft [+]

Sender’s Location

Rendsburg

Information on sender

Poststempler: P.T.IN.R / 9 i en hjerteform

23.12.1807 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: S.T. Hr Sculpteur Thorvaldsen i Rom
Udskrift: Par / il Signore Thorvaldsen / Scultore Danese / in / Roma

Abstract

Engelstoft writes that Marcus Gerhard Rosencrone will soon send the pictorial material that Thorvaldsen can use as models for the portrait bust of Henrik Hielmstierne, cf. A210, and that he will transfer the first half of the payment.

See Original

Rendsborg d. 23 Dec. 1807.

Indtrufne, Dem bekiendte Omstændigheder, ere blevne Aarsag i, at jeg forst nu er bleven sat istand til at besvare Deres ærede af 30 May d.A. Grev Rosencrone har nu bedet mig underrette Dem om, at han allerede har foranstaltet en Maske taget af Geheimer. Hielmstiernes Büste, og at han, saasnart mulig Leilighed gives, hvilket da ikke kan haabes før til Sommeren, vil lade Dem saavel denne som Portræterne tilstille, og da tillige anvise den forlangte Halvpart af de 200 Scudi. Skulde Deres Leilighed tillade dertil at reservere det smukke Carariske Marmor, De omtaler, vil det være ham dobbelt kiært. – I øvrigt mener jeg, at De, hvis De havde noget mere at bestemme i denne Anledning, helst maatte henvende Dem til Hs. Excellence selv, da jeg nu er fraværende fra Kiøbenhavn, og ikke veed, naar jeg kommer der tilbage.
Jeg takker Dem for de mig fra Zoega og Brown tilsendte mig særdeles behagelige Hilsener, og beder Dem, at anbefale mig disse højstagtværdige Landsmænds fortsatte venskabelige Erindring, hvilken ogsaa fra Deres Side vil have et uendeligt Værd

for Deres hengivne
Engelstoft[Tilføjet på brevets forside J.C. Ulrichs hånd:]
Livorno d. 11 Janr 1808
Ved Joh. C. Ulrich –
Consul

General Comment

Dette brev er et led i korrespondancen om Marcus Gerhard Rosencrones bestilling af en portrætbuste i marmor af sin svigerfar Henrik Hielmstierne, jf. A210. Han bestilte busten 29.4.1807 via Engelstoft, som også her fungerer som budbringer.
Busten blev imidlertid tidligst påbegyndt i 1812, da de billedforlæg, som Thorvaldsen havde brug for, først ankom på daværende tidspunkt.

Archival Reference
m2 1807, nr. 17
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Else Kai Sass: Thorvaldsens Portrætbuster, København 1963-65, vol. I, p. 191-199.

Subjects
Wars with England · Portrait Busts, Contemporary Persons · Thorvaldsen's Works, Payment in Instalments · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Baron Brown · Henrik Hielmstierne · Marcus Gerhard Rosencrone · J.C. Ulrich · Georg Zoëga
Works
Last updated 10.02.2016 Print