The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 450 of 10178
Sender Date Recipient
Kunstakademiet, København [+]

Sender’s Location

København

15.6.1805 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: Til / Hr Professor Thorvaldsen

Abstract

The Academy of Fine Arts announces that Thorvaldsen has been appointed professor of sculpture.

See Original

Academiet har herved den Fornøielse at tilmelde Dem, at det under 7 Junii har behaget Hans Majestæt, paa Academiets derom giordte Forestilling, allernaadigst at beskikke Dem til Professor i Bildhuggerkonsten ved det Kongl. Maler Bildhugger og Bygnings-Academie her i Staden i afg. Professor Weidenhaupts Sted, og, foruden de af afg. Professor Weidenhaupt beboede Værelser paa Charlottenborg Slot, at tillægge Dem de 400rd som Deres Formand har havt, dog saaledes, at disse 400rd ei skal tilfalde Dem, førend De efter nærmere Ordre kaldes tilbage fra Italien.
Academiet lykønsker Hr Professoren til denne Kongelige Naade, betragtende samme som en sand Vinding for Konsterne hiemme, hvis Udbredelse er Formaalet for Academiets Bestræbelser.
Det Kongelige Maler Bildhugger og Bygnings- Academie i Kiøbenhavn den 15 Junii 1805.

Abildgaard Meyn Magens Dajon Lorentzen
J. Rawert Bang N. Schow


/ Baden

General Comment

Thorvaldsens udnævnelse til professor ved Kunstakademiet fandt officielt sted 7.6.1805. Som det ses, er brevet herover underskrevet af Kunstakademiets professorer med direktøren Nicolai Abildgaard i spidsen.

Om udnævnelsen hedder det i Kunstakademiets dagbog under 6.5.1805:
“Billedhugger Thorvaldsen blev af Directeuren foreslaaet til Medlem og derpaa ved alle Stemmer optagen.”
“Derefter blev Billedhugger Thorvaldsen foreslaaet til Professor i Modelskolen i afg. Professor Weidenhaupts Sted, og dertil uden Stemmesamling med alles Bifald, valgt af Academiet, som besluttede derom at giøre en Forestilling til Kongen hvori det tillige begiærer, at de afg. Prof. Weidenhaupt forundte 400 Rd. aarlig, maae tilfalde hans af Acad. valgte Eftermand, og indtil denne kommer hiem forblive ved Academiet og bruges af samme til dets mange haande Fornødenheder.”

Akademiets indstilling blev videresendt til Akademiets præses, arveprins Frederik. Ifølge Kunstakademiets dagbog 12.6.1805 svarede han:
“Skrivelse fra Arveprinsen: ‘Ved et Brev fra Kronprindsen af 26 May er mig tilsendt H.M. Kongens Approbation paa Academiets mig tilsendte [...] Forestillinger, at Thorvaldsen som nu er paa Reiser og har Duelighed kan ansættes som Professor ved Academiet i sidst ved Døden afgangne Weidenhaupts Sted med de 400 rd, denne før har havt…”

Den dobbelte manøvre – optagelse som akademimedlem og professorudnævnelse på samme dag – var formodentlig ikke almindelig, men Abildgaard ønskede at gøre Thorvaldsen til professor og ville sikkert også undgå, at andre, mindre kvalificerede kandidater fik posten. For at opnå dette var en medlemsoptagelse nødvendig som første skridt, da en professor ifølge Kunstakademiets statutter kun kunne vælges blandt akademiets medlemmer, se Reglement af 21.6.1771 i F. Meldahl & P. Johansen: Det kongelige Akademi for skjønne Kunster, 1700-1904, København 1904, p. XXII.
Iflg. Thiele, op.cit. kuppede Abildgaard nærmest sagen igennem Akademi-forsamlingen. Den ældre billedhuggerprofessor C.F. Stanley sagde om den hastige procedure: “Maaden som Abildgaard er gaaed frem paa er urigtig og imod Statutern”, se brev af 18.6.1805 fra til sønnen C.F.F. Stanley. Formelt set havde den ældre Stanley ikke ret i denne påstand, men Abildgaards udstrakte protektion af Thorvaldsen har da utvivlsomt kunne opfattes som nepotisme.
Abildgaard havde tidligere luftet sin idé for Thorvaldsen om at lade ham overtage Weidenhaupts professorat i brev af 31.1.1805, men Thorvaldsen havde ikke svaret herpå og var – så vidt vides – ikke bekendt med Abildgaards manøvrer på hans vegne.

Abildgaard omtaler sagen om den ikke-udbetalte professorgage senere, i brev af 14.8.1806 til Thorvaldsen.

Archival Reference
m1 1805, nr. 8
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 19-20.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Professorship · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Residencies · Thorvaldsen's Residences · Thorvaldsen's Continuance in Rome · Thorvaldsen's Honorary Titles · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Nicolai Abildgaard · Torkel Baden · Jens Bang · Christian 7. · Nicolai Dajon · C.A. Lorentzen · Peter Meyn · J.H. Rawert · Andreas Weidenhaupt
Last updated 17.10.2017 Print