The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9918 of 10237
Sender Date Recipient
Orla Lehmann [+]

Sender’s Location

København

10.10.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

J.F. Schouw [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Vedlagte Committeebetænkning har jeg igaar Aftes bragt hjem med fra Borgerrepræsentantskabet for at bede Dem læse den igjennem; i Eftermiddag skal jeg atter lade den afhente. Naar det ligger mig stærkt paa Hjærte, at Kommunen i denne Sag maa seire, saa er det ikke blot fordi jeg ikke seer noget andet Middel til at holde Thorvaldsens Eftermæle i Ære og vedligeholde Kjærlighed til hans Musæum, men især fordi jeg frygter for, at hvis Borgerne ved denne Leilighed atter faae at føle, at de kun ere skabte til at betale og saa kastes tilside, faaer man dem aldrig til at gaae ind paa nogen Ting.


Kjøbenhavn den 10de Oktober 1845.
Ærbødigst
Orla Lehmann.
General Comment

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Archival Reference
Ukendt arkivplacering.
Other references

  • Chr. Bruun & L.P. Fenger: Thorvaldsens Musæums Historie, København 1892, p. 113.

Last updated 02.12.2011 Print