The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9569 of 10229
Sender Date Recipient
Hans Henrik Herforth [+]

Sender’s Location

København

9.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

[Med en anden hånd end brevskriverens:]
Protokolbilag Nr 192, fremlagt i afg Conferentsraad
Thorvaldsens Bo den 30te Aug 1845   No 1 ad 18

Erklæring

Den 18 Mai 1841 henvendte jeg mig, efter Grosserer H Puggaards Anmodning og paa hans Vegne, til nu afdøde Conferentsraad Thorvaldsen for at erholde udleveret “de 3 Gratier” i Marmor, hvilket Kunstværk Sidstnævnte i sin Tid havde lovet at overlade Førstnævnte, imod en Afstaaelsessum af 350 Specier. –
Udleveringen fandt imidlertid ikke Sted, ligesom Betalingen heller ikke blev medtaget, da Conferentsraad Thorvaldsen erklærede, at ovennævnte Kunstværk ikke var gandske færdigt fra hans Haand, men at det var hans Hensigt, efter Tilbagekomst fra en da forehavende Reise til Italien, at fuldende det, og saafremt han inden han retournerede hertil, afgik ved Døden, vilde det iblandt hans efterladte Papirer findes optaget, at af bemeldte Kunstværk existerede 2 Exemplarer, hvoraf det ene var bestemt for det Thorvaldsenske Museum, og det andet vilde blive udleveret Grosserer H. Puggaard, imod at erlægge den anførte Afstaaelsessum 350 Species –

Kiøbenhavn den 9de April 1844

HHHerforth

General Comment

Dette er et bilag til Puggaards brev af 14.7.1845.

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 89
Persons
Hans Puggaard · Bertel Thorvaldsen
Last updated 07.01.2013 Print