The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9929 of 10233
Sender Date Recipient
Orla Lehmann [+]

Sender’s Location

København

4.12.1845 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Ingen udskrift
Tilskrift: Til / dHerrer executores testamenti i afgangne / Konferentsraad Thorwaldsens Bo.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

I Skrivelse af 22 November f. A. fra Hr G. Brock til Undertegnede, have dHerrer executores testamenti i afgangne Konferentsraad Thorwaldsens Bo underrettet Grosserer Puggaard om, at det af ham ommeldte Krav paa mod Erlæggelsen af 350 Scudi at erholde et Basrelief af cararisk Marmor, forestillende de 3 Gratier, udleveret, ikke er befunden saa tilstrække[ligt] legitimeret, at de have troet, at burde ef[ter]komme samme. Da Grosserer Puggaard naturligviis ikke kan acqviescere ved denne Besked, skal jeg, for at kunne tage under Overveielse, hvad der videre maatte være at foranstalte i Sagen, paa hans Vegne bede mig udlaant saavel hans Skrivelser til deHerrer Executorer og de dermed fulgte Bilag, som ogsaa de tidligere Breve fra ham til den Afdøde selv, som maa findes blandt dennes efterladte Papirer, og hvori yderligere Oplysning i Sagen, hvis saadan virkeligen skulde ansees for fornøden, forventes at kunne findes.

Kjøbenhavn d: 4 Februar 1845

ærbødigst
Orla Lehmann

[På den anden led i venstre margen er skrevet:]
Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo 16 April 1845 /

GBrock

Archival Reference
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67
Last updated 20.09.2011 Print