Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9933 af 10237
Afsender Dato Modtager
Orla Lehmann [+]

Afsendersted

København

4.12.1845 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Ingen udskrift
Tilskrift: Til / dHerrer executores testamenti i afgangne / Konferentsraad Thorwaldsens Bo.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

I Skrivelse af 22 November f. A. fra Hr G. Brock til Undertegnede, have dHerrer executores testamenti i afgangne Konferentsraad Thorwaldsens Bo underrettet Grosserer Puggaard om, at det af ham ommeldte Krav paa mod Erlæggelsen af 350 Scudi at erholde et Basrelief af cararisk Marmor, forestillende de 3 Gratier, udleveret, ikke er befunden saa tilstrække[ligt] legitimeret, at de have troet, at burde ef[ter]komme samme. Da Grosserer Puggaard naturligviis ikke kan acqviescere ved denne Besked, skal jeg, for at kunne tage under Overveielse, hvad der videre maatte være at foranstalte i Sagen, paa hans Vegne bede mig udlaant saavel hans Skrivelser til deHerrer Executorer og de dermed fulgte Bilag, som ogsaa de tidligere Breve fra ham til den Afdøde selv, som maa findes blandt dennes efterladte Papirer, og hvori yderligere Oplysning i Sagen, hvis saadan virkeligen skulde ansees for fornøden, forventes at kunne findes.

Kjøbenhavn d: 4 Februar 1845

ærbødigst
Orla Lehmann

[På den anden led i venstre margen er skrevet:]
Fremlagt i Cftd Thorvaldsens Bo 16 April 1845 /

GBrock

Arkivplacering
Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67
Sidst opdateret 20.09.2011 Print