The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9630 of 10178
Sender Date Recipient
Christine Stampe [+]

Sender’s Location

Nysø

C. 1844-1845 [+]

Dating based on

Dateringen begrundes i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Omnes
Abstract

The script of Christine Stampe’s memoirs on Thorvaldsen. This is the 59th part of YY in all.
The commentary for this part is not available at the moment.


[fortsat…]

Hvad jeg troer egentlig kurerede Thorvaldsen, fra sin Gruelige Tobaksrygen, [(]han forsikkrede at han var selv ved Midagsbordet i Rom, mellem hver Skeefuld Suppe tog et Drag af sin Pibe og om Aftenen i Sengen sov ind med Piben i Munden :)[,] det var i Bræslou hvor han besøgte Steffens, 1819, forærede denne ham (dog husker jeg ikke ganske om det var ham) en stor Mængde extra gode Tobak der laae noget af den endnu i Rom 1841 skiønt han havde forsynet alle sine Venner dermed ‒ han som ikke tænkte videre ‒ pakkede dem i Kofferten hvor Linet, Klæder, og Guld, samt sølv Pænge, laae mellem hinanden[.] Dog har de væl ikke lagt meget faste, thi Thor forstod sig kuns daarlig paa Indpakning[.] nu var, ved Aabningen af Kufferten alt saa for Hakket, og fordervet, og lugtede saa ledes af Tobak at det var reent ødt ‒ siden har Thor, næsten ikke røyget Tobak Og lige ledes Vil man kunde finde i hans Secretair i Kiøbh: de Sigare som han fik af Prins Oscars generall i Helsingborg i 1839. ‒

I Barfods bemærkning om Lægen som Keiseren af Rusland havde sendt Thorv: har han glemt at bemærke, at denne skrev ham en Alen lang Recept og at Thor lagde den i sin Væste lomme og

Næste Dag var han rask, og da Keiseren saae ham sagde han: [“]det vi[d]ste jeg nok at min Doktor vilde kurere dem,[”] og Thor: bukkede og Takkede og Tænkte, [“]jo![”]
_
Huske at den Mand (jeg husker ikke meer hvad han hed) som paa Værs havde inviteret ham ud til sig der hvor frue Bruun havde Boet paa Landet, havde han aftalt med mig at besøge, for at takke men der kom noget i Veien.

Huske Festen i Præstøe ved fugleskydning med Musiken som kom os i møde, og Sangen og Skaalen i Schampagne
Øhlenschläger ikke Buden. ‒

Huske hvad Thorv fortalte hvorledes en Dame ganske Naiv, havde Sagt, [“]ak hvor han kan giøre deilige Børn.[”] ‒
Madam Budi kaldte ham Papajole, dugge mager.

N 5
Jeg havde Udspioneret Thorvaldsens Smag [i Anledningen] [papiret mangler] Af formen af Møblerne, og bestilt dem, og ladet dem Montere, ganske hemmelig, Damerne havde skyndt sig umaadelig, og der var et par der i blandt som sad op en heel Natt, for at blive ferdig irette Tid; kort det lykkedes, og da nu listede jeg mig ind og tog hans gamle Sloprok bort, og hængte en Ganske nye istedet for hans, Thorv: mærkede intet; men da han endelig staaer op og vil kaste Sloprokken paa synes han den var ikke ganske som den gamle at føle paa (halv mørkt var der i Sovekameret :) nu rækker han [Hovedet] [papiret mangler] ind til daglig stuen, og tænk hans forbauselse da han seer fr: R: og jeg sitte der, og endnu meer, da han seer de smukke Møbler, og paa engang opdager han ogsaa den deilige Sloprok, som omtrent var som den gamle havde været da den var nye, og klædte Thorv prægt[ig] [papiret mangler] hans Glæde var virkelig stor, og han kunde ikke see sig met paa Arbeidet fra Damerne som han fandt saa g[odt] [papiret mangler] og behageligt at see paae, og harmonere saa [papiret mangler] i Hans Sahl med de store Skabe hvori Vaser [papiret mangler] staar, og aldrig blev han kied af dem, men Hu[ndrede] [papiret mangler] Gange har han senere sagt: [“]hvor det dog er deiligt Smag fuldt og nyselig,[”] vi overleverede ham nu en Liste paa alle dem som havde syet paa Ar[beidet] [papiret mangler] og lidt efter lidt fik han dem giort visit og takket alle sammen[.] samme dag, kom den Gamle grevinde Daneskiold med flere for at gratulere ham; og da hun var blandt de [Syende,] [papiret mangler] takkede han hende og dem ret hiertelig, og sagde til dem at disse Møbler skulde efter hans Død staae i Museet da han fant [dem] [papiret mangler] saa smagfulde at de fortiente, en saadan Plads, Thorvaldsen havde alt længe talt til mig om at [det] [papiret mangler] schenerede ham, at bruge alt hvad der var leiet af Academiet til hans Leilighed, da Thiele havde, sag[t ha]m [papiret mangler]

[papiret mangler] [at de be]talte betydelig Leie om Maaneden deraf, da jeg havde en deel Møbler staaende i Byen, lod jeg dem straxt fløtte hen, og det leiede sende bort istedet for, Fra Nysøe lod jeg komme en Stor Seng med Sængklæder og Madraz (: om denne har jeg endnu et Brev hvor han siger mig at han sov saa deilig i min Seng :) han holdt meget af dem paa Sin Italiensk ret Brede, og hans Sæng her paa Nysøe er den bredeste i Huuset :) Speile, Skabe, Borde, Porcelain, Lysestage[,] Knive og Gaffeler, Lagner, Haandklæder, osv forsynede jeg ham nu med, og det leiede forsvandt, ganske[.] han blev let om hiertet sagde han mig thi det havde [papiret mangler] [t]rykket ham; jeg havde foruden min deel af den Pompejanske, Syening, Møbleret hans Sovekammer med en Chaiselongue, 1 Lænestoel, og 2 smaae stoele [papiret mangler] [al]t syet i Sort grund med Bouquetter, senere føiede jeg til det Pompejanske ‒ en Lænestoel[,] en Cache desordres, og en Skammel, kurverne [papiret mangler] [v]are blodt, til laans, Skammelen og Lænestoelen pompejansk, foræring, ‒ osv osv[.]
Ved denne Leilighed kan jeg ikke forbiegaae vad der bragte mig til at give ham Sloprokken[.] han havde nemlig faaet een 1½ Aar tidligere af en dame, med den begiering at naar denne var slidt skulle han lade hende det vide at hun kunde have den Glæde at give ham en Nye, dette sagde han mig, og jeg forsikkrede ham at det var paa tiden da denne var reen opslidt, men [da] Andersen just var hos os, og kom meget i denne dames Huus, sagde jeg til ham, han skulde dog lade damen vide at nu trængte Thorv: meget til en nye Sloprok, han som saa væl som jeg troede at hun med Glæde vilde følge vinket, som hun selv havde bedet om, gav ham kuns et groft Svar, hvorpaa jeg, da jeg mærkede hun ingen sendte, selv lod Een giøre, og saa var den Historie [ude, troe]de jeg, dog et heelt Aar efter, da same dame

lod spørge til Thorv: hvordan han havde det? lod han sige[: “]Godt paa lidt undt i Foden nær,[”] men han skulde med det første komme og hilse paa hende naar han kunde gaae lidt bedre; ‒ og til mig siger han[: “]Vil de ikke kiøre med mig derhen, hun er altid saa Artig mod mig, og det vil glæde hende at see dem, hun har saa ofte talt med Intusiasme om dem, og bedt mig sige dem hvor meget hun var dem erkiendtlig fordie de tager dem saa Moderlig af mig[”]: osv: jeg som nødig vilde lade Thor: bede forgieves, overvandt min lille Modbydelighed for at giøre nye bekiendskaber, og tænkte jeg kunde sagtens vise den Gammle damen den Artighed, tænk min forbauselse, efter at have ladet os mælde, at blive modtaget og siden heel[e] [papiret mangler] tiden behandlet, som man giør høist ved en Tieneste Pige, hun hilsede mig neppe, lo[d mig] [papiret mangler] sitte uden at tale et Ord til mig, og Underho[ldt] [papiret mangler] Thor:, med en flux de bouche, saa han selv blev frie for at sige meget, nu benyttede jeg den første leilighed for at tale; for at hun dog ikke skulde troe jeg var stum, og jeg spurgte hvad det var [for] en smuk figur der stod paa hendes Kakkelovn hvorpa[a] [papiret mangler] hun slog en Haanlig latter op, og sagde, [“]Kiender de ikke den, nu det havde jeg dog tiltroet dem[”], [“]jo nu ser jeg det: det er nok Hyrden som tager Tornen ud af Foden fra florensz[”] ‒ dog Svar fik jeg nu ikke videre, og jeg som ikke var vandt til slig behandling, reiste mig, og vilde proponerte Thorv om at tage bort, da vi maatte være i rette tid hiem herpaa hilste hun mig og sagde: [“]Nu De er nok kommet af Nyskjerighed for at see mig? og jeg kan sige dem der er intet at see ved mig[,”] og jeg bl[ev ] [papiret mangler] saa forbauset, ja jeg tør næsten sige forknyt, ved denne uopdragne maner at jeg ikke sagde et Ord, men da jeg, kom ned i Vognen brast [jeg] i Graad, og den kiere Thorvaldsen som ikke havde hørt, e[ller] forstaaet det minste, begreb ikke hvad der gik af mig, dog [da jeg] [papiret mangler]

[papiret mangler] [for]talte ham hvad fruen havde sagt, sagde [ha]n: [“]o hvad er det værd at bryde sig om hvad en Gall Kielling siger,[”] osv ‒

11
plantet nogle Camille Blomster, udtrykkelig paa Thorv: forlangende, da han paastod den lugt var saa Sund og ham saa behagelig, andre Blomsters lugt kunde han ikke godt taale, og fleere steder have vi maattet forlade Værelset, for die han sagde mig, han fik ondt af Blomsterlugten; ‒
Efter 4 a 6 dages forløb reiser jeg til Byen dog Holbergs Bysten havde ikke været rørt, ([“]det vil ikke gaae[,”] sagde Thorv: [“]luften er trykkende her men jeg maa sende den til Nysøe[”]) og den bliver bestukken med Pinne behængt med vaade klude og sendt med en Skipper til Nysøe. ‒
d. 10de July, Reiser vi, Thorv:, Stampe, Henrik[,] Holger[,] Elisa, fr: Wulf, og jeg til Helsingør ‒ her modtog Etatsraad Steenfeldt os meget venlig, men raader os at gaae til Cullen, da dette giøres saa let, saa samtykker vi, Vagtskibet af henter os, i en Baade med 12 pøntede Matroser, vi bliver bragte ombord paa Vagtskibet, Kapteinen Beverter med Vin og Kage, og lader os føre, til Helsingborg med samme Baad, efter en salut osv ‒
Etatsraaden følger med os, og anbefaler os til Byefogden i Helsingborg, denne bestiller Vogne og følger bringer os til Rammløse, efter at have seet hvad der var at see bleve vi invit[ere]de til Midag, her vare alle Bade Giesterne samlede og en Gammel General udbringer Thorv’s skaal man havde lavet en drik af Schampagne og rinsk Vin, her mødte Thorv: en Dame som han havde kiendt før, og samme sendte ham senere et Portrait, eller jeg troer det var en Venindes Mignatyr Portrait, Thorvaldsen, vilde takke derfor, og begyndte at diktere mig et Brev til hende, dog saa kom der nogen og forstyrede os siden blev det altid opsat, og der for forsømt og da vi ikke kunde faae Damens Adresse at finde men senere nøies med det jeg har for[.]

12
Vi maatte skynde os at komme bort, skiønt vi morede os saa godt, og alle vare saa venlige, dog vi skulde til Høganæs her saae vi Koll minerne, og der fra endnu til Cullen, her bleve vi overasket thi vi fandt et andet Ischia, Solen var ved at gaae ned, men saa deilig, at himlen og Havet, samt Klippen saa ganske Sydlig ud, Thor: glædede sig meget over det Syn og det lod os bære med Taalmodighed den Usigt vi havde, til en daarlig Natt, vores Byefoged var fortreffelig, til at arangere, og skaffe alt saagodt muligt, vi redte Seng, og fløttede og vendte; saadan om i Huuset, saa vi hver fik een Seng, saa som saa, Stampe var ikke meget fornøiet, men Thorv:, som sedvanlig i godt Humør, og let at tilfredstille, Hr X var munter og forsikrede os at vi havde drevet hans Tandpine bort, som han i flere dage havde haft osv ‒ Næste Morgen forlode vi Cullen, og besøgte Grev de Gert paa X der skulde være nogle Rapha eller, dog fandtes disse høist at være Copier af Guido osv ‒ Kl: 6 kom vi til Helsingborg tilbage, og bleve meget forundrede ved i Giestgiverstedet hvor vi stege af at see en Mængde Herrer samlede, nu kom der en Debutation og inviterede Thorv: og os alle, til en Diner, de havde foranstaltet, jeg for min deel havde Prinds Oskars Generall tilbords en meget vakker Mand, saa jeg morede mig fortreffeligt, Steen feldt var inviteret her over, og havde med Bragt et Horn som Helsingborgene have skienket til Helsingør[.] det gik rundt og herved blev holdt adskillige vakkre Taler, ja saagar Thorvaldsen holdt en skiønt kort) saa fik han dog sagt at [“]det havde været ham en glædelig forandring fra da han forhen forlod Danmark, at see den gode forst[aaelse] der herskede blandt disse Nationer, og han h[aabede][papiret mangler] det [papiret mangler] stedse vedblive og leve[”] [papiret mangler] danske [papiret mangler] x [x ved så]danne Leiligheder kunde man være vis paa Thorvaldsen altid vandt Hierterne, thi skiønt hans Ord vare faae saa var han saa yndig Beskeden og Hiertelig, og saa værdig, at man intet Savnede[.]

13
men især holdt Steenfeldt en smuk Tale, og heele feten var munter, og livlig, Thorv: var siæleglad medens vi vare ved Kaffen, kom Færgelaget (som have udbedet sig at af hente Thorv:) og som alt havde ventet et par Timer) De kom til Bords og giorde dem tilgode ved levningerne; nu gik heele Sælskabet Arm i Arm til Molen, Thorvaldsen havde een under hver arm, og en Sigar i Munden, jeg blev fulgt af min Generall som førte mig underveis, til en Conditter, paastaaende at de i Helsingborg vare berømte, og fyldte min Pose[.] jeg har endnu et lille Hierte, som Thorv: drillede mig med var Generalens, (og i et Brev jeg endnu haver hvor han fortæller mig at Generalen senere har besøgt ham paa Scharlottenborg, siger han: [“]De var dog forelsket i ham[”] :) ‒ Thorvaldsen fik ogsaa lommerne fulde af Sigarer som vil findes i hans Secretair osv. ‒ Strandbreden var besaaet af Mennesker og den deiligste Horn Musik lød os imøde (: det var Generalens Musik Chor :) ‒ nu stege vi i en smuk med flag pøntet Baad, og et Leve, fyldte Luften, og det var smukt at see den smukke Gamle Mand staae opreist i Baaden, og ydmygt modtage den Hyldest og Ære; ‒ En ting som jeg aldrig paa alle mine Reiser haver oplevet før, var at da vi ankom til Helsingør, havde jeg ikke givet en Skilling ud, Byefogden Hr: X betalte overalt Vogn[,] Loschie osv og da jeg naturligvis troede at det var for mig; fordrede jeg udenvidere hvor vi kom dog, paa at erstatte var ikke at tænke, paa ingen maade, ja selv Drikkepængene jeg i Værshuuset havde givet blev mig sent i Baaden tilbage og vi maatte stille os tilfreds, det var endnu den største Giæstfrihed, Thor: havde kiendt, og saa ledes ogsaa for mig! ‒

[siden er blank]

9/
Grazier, og aldrig var [papiret mangler] [det] afekterte og magnererte hos ham saa paafaldende, som her ved siden af dette reen, uskyldige, simple Værk [“]som man kunde sitte paa et Altar, uden at de skulde opvække forargelse,[”] som Konge af Bayren skal have sagt. ‒
I Vestibylen stod hans lille Hyrde Dreng[,] han har og en ret smuk lille Malerie Samling med et gruelig styk Portrait af Thorv. mahlet af Blunck[.] Om Aftenen kom vi trette og Modige Hiem, og Thorv var utaalmodig for at komme hiem han havde ikke sovet godt om Natten, og han havde altid en skræk, for at Døe paa et fremmet Sted, hvorfor han sagde til mig: [“]for Gudskyld lad os komme hiem herfra jofør jo heldere![”] og jeg fik strax Bud til Havnen for at høre hvordan vi best skulde tage af sted, han besørgede alting, vi besøgte endnu med ham Hr: Abendrohts Huus osv osv ‒ og endte formidagen hos Harzen, hvor han viste os endeel smukke kunstsager, og gav os en ypperlig frokost, og Kl 2 reiste vi til Lybek her vare vi af Harzen, anbefalede til Hr: Pf: Ackermann og nød megen Artighed af ham, her saae vi ustill[ing] [papiret mangler] hvor Thorv: mødte Grev A Moltke, en Bekiendt fra Rom, og fra Bakkesens Tid; ‒ Der [papiret mangler] os ogsaa den bekiendte Professor D: forestil[e]t [papiret mangler] dog desværre hørte vi ikke hans Navn, der blev ikke taget meere Notiz af ham end af de 100 som bleve forestilt, og det ergr[ede] [papiret mangler] Thorv: da han erfarede hvem han var for di han havde meget Respekt for D’s hans Grundsætninger. ‒ vi saa nu hvad der i B[yen] var at see, og gik med FVI til Kiøbhavn, ‒ paa de[nne] Reise havde jeg talt meget med Thorvaldsen, om at udf[øre] den Skize han havde giort af sig selv, i Naturlig størelse dog det var umuligt[.] Værelset var ikke stort nok, lyset ikke godt nok, kort jeg fik udfritten hvor danne de egentlig skulde være, og der efter ligger jeg min [Plan] mangler]% nu lode vi Thorv: tilbage i Kiøbenhavn for at fule[nde]

4
den for nogle [Uger] [papiret mangler] siden begyndte Byste af Holberg[,] 4 Dage [papiret mangler][ud]fordrede [han dertil,] saa skulde vi hente ham igien, jeg reiser hiem til Nysøe, og samme Aften gior en Tegning til Attelieet, giør overslag med Haandværkere sender forvalteren hen at kiøbe det behørige osv osv alt paa Condition at det maa være ferdig om 14 Dage[.] jeg Aftaler med Stampe hvor den skulde staae, og Næste Morgen Kl 7 faldt det eeneste Træe, som stod i Veien, det var nemlig en Stor Grann som Lynild havde knækket i toppen og som Stampe længe vilde tage bort, men som jeg bad for, dog nu kom Thorv: og gav den sit siste knæk, her ligger nu en god solid steenGrund og derpaa Bygges et lille 6 Kantet grund muuret Huus, med kuns et stort, lyst, vindue, fra oven, Tegningen følger; Pladsen hvorpaa den staaer, ligger ved Parken og mod Søen har den en rund Plads for døren, som er inhegnet med et lille fint gitter omslynget af Klematis des foruden staaer der en halvkreds af Laurbær[,] Myrter og Orenger[,] træer i Ballier, ved Døren staar nu en Sypresse, ‒ Den modsatte side af Huset, vænder mod Hovedbygningen, og til den [papiret mangler] sig en lille Vei beplantet med Guldregn [papiret mangler] Syrener, det heele er kuns 50 Skridt, paa [to]ppen hvor paa staaer et par Vaser fra Portici, med 2 store Aloeer, som jeg selv haver rykket op af en Grøft paa Iskia for 16 Aar siden og bragt hiem i en krog af Vognen og nu ere de plantede her og ere blevne store, Thorvaldsen glædede sig ofte over dem, som gav det heele et sydlig udseende, til paa hver side af Trappen[.] grønningen er et stort Buer, omgivet ligeledes af Orenger Myrter [og] Laurbærtræer i Ballier, i det Eene Buer ere Turtel duer, og i det Andet et lille Egern, som Thor ikke godt kunde gaae forbie uden at spøge lidt med og saaledes havde han vendt Svanerne i Parken [til a]t naar De saae ham, saa kom de Svømmende hen [papiret mangler] [til] Atelieet hvor han ofte gav dem Æbler, stikkelsbær [papiret mangler] endnu maae jeg bemærke at ved Ateliet have vi

[papiret mangler] er giort [papiret mangler] en [papiret mangler] saa [papiret mangler] lig dannet [papiret mangler]
[papiret mangler] [Paa Thorvalds]ens Værelse hængte endnu hans Gita[r] med en vis[s]en laurbærkrands, og Inskription Som han fik ved festen da vi kom til Rom, jeg tog den hiem med og den har hængt paa hans Værelse paa Nysøe siden den tid, den blev Ofte benyttet, og næsten hver gang han havde fullendt et Arbeide intil han blev enig med sig selv om hvordan han vilde giøre det næste Arbeide som han først længe overtænkte, thi hvad han filde tage fat paa ooo oooox var alt længe bestemt før det sidste var fullendt, i disse mellem spill’s Øieblikke, har jeg ofte faaet ham til at synge Gamle Sange, som han huskede Ordene af[.] Men han havde saa lidet Stemme at man næsten allene ved Takten gienkendte Melodien[.] Ved at sige ham min Mening frit ud, og kom det ofte til Strid, og Thorv: gav ikke let efter men, naar han først blev overbevist, saa var han ogsaa villig til at erkiende det, og han har ofte rost at jeg havde et saa godt Øie, og ofte forandret noget Efter min Mening [papiret mangler] og inden jeg endnu var saa nøie bekiendt med ham, og dog ikke kunde bare mig for at giøre mine Bemærkninger, spurgte jeg ham om han kunde taale det osv[.] han som altid var fuld af Odsprog, sagde N 2[: “]me fa pian[gere] che mi vuol bene[”] osv ‒ det er mig just behageligt [papiret mangler] [at bl]ive giort opmerksom paa naar jeg feiler. [papiret mangler] [Det ækl]er mig at høre mig rose og at høre pjattede bemærkninger hvor jeg dog føler at de kunde sige noget bedre[”] osv ‒ jeg fik engang en Ven af mig (C: H i Rom) til at Kritisere noget Thor Arbeidede paa (jeg troer næsten det var min Byste :) fordie jeg vi[d]ste det vilde vinde Thorv: for ham, som havde den Troe om H: at han blodt snakkede Efter munden og i Grunden ikke, var ham god; der var længe mistroe mod hinanden blandt disse 2, dog tabte det sig ganske fra Thors side, og han havde stor Respekt for CH. ‒

jeg troer Lem[ming] [papiret mangler] var her ‒ ha[n gjorde en sang til Stampes fød sels dag[.]
Om Aftenen smukke smaae Conserter
N 1 Thiele skrev til Thorvaldsen et rørende Brev om F d. VI Død, meente at Thr: strax vilde reise ind at Complimentere, den Nye Konge og opfordrede ham til at giøre et Monument for Salig Konge

Blandt andet lecktyre husker jeg at Luters Levne morede ham meget, saa og Frankelius, som jeg begge læste for ham

Paa hans Værelse hængte der bestandig en Gitar som han, heele Timer kunde sitte og spille paae og det var Mærkelig, den ferdighed han havde skiønt han forsikkrede at det var 20 Aar siden at han ikke havde rørt dette Instrument, men her blev han ung igien, og derfor fik han [papiret mangler] [Lyst til] at spille som at synge, og dan[dse.] [papiret mangler] Hans Haand synes skabt til Spill saa smidig var den, ogsaa har Baron Camucini, Maleren sagt mig at han aldrig havde seet en smukkere [papiret mangler] [Haand.] Horaz Vernet ligeledes, Jeg har hans 2 Hænder afstøbte paa den Naturlige [Maade] saaledes som han holder dem paa Sin Statye med Meiselen i den Eene og Hameren i den Anden, dog har jeg en Aaben og udstrakt Haand af ham, støbt i Rom nogle Aar til forn[,] den er endnu meget smukkere[.] Gærtner laante ogsaa en Haand af Gibs af Thorvaldsen. ‒ Anledningen til de 2 overste afstøbninger var en Dispyt med mig som paa stod [at] der var noget feil ved den han havde Modeleer paa sin Statye, efter lang [papiret mangler] [tid og da han] som han sagde kom t[il at] see med det [med friske] [papiret mangler] Øine Gav [papiret mangler]

Bukstavelig, skiønt han næsten ingen Stemme havde Og dandsede naar vi dandsede (og siden da vi ved fleere Leiligheder fik Sorger, (fo e x) da vi i Rom vare syge) og endnu senere da jeg havde den store Sorg at miste min kiereste Søster, da jeg havde leilighed til at kiende at han ogsaa græd med de bedrøvede f e x: Prins Ernst osv. til Julen havde han Gaver med til Børnene og til mig[.] hver Aften om Vinteren fik vi os gierne en Polonaise, efter Melle M’s eller fr: Sch. spill, heele Morgenen arbeidede han paa det Øieblik nær hvor vi spidste frokost, da kom han ned en ½ Times tid i sin Sloprok og tøffler, og tog deel i hvores muntre Colation, han var næsten altid Munter og tilfreds, og ofte meget ofte dandsede han en Vals med Een og anden i denne dragt, saa snart man blodt vilde opmuntre ham lidt var han strax løstig og ved haanden til at giøre Narrstræger og løier med, (Ja jeg husker en Aften at han fik 5 Ærværdige par op at dandse her, [fra] Borgemesteren med Kone til Amtmand, med Kone ikke at tale om den høitidelige Sec[retair] [papiret mangler] Wulf, og Gamle Mutter mig :) nu [gik] [papiret mangler] han op at arbeide til 4 à 5 (han var [slem] [papiret mangler] at faae fra Arbeidet naar han va[r i Gang] [papiret mangler] og jeg husker vi har ofte opsat spisn[ingen] [papiret mangler] til 6 om Aftenen, medens han Arbei[dede paa sin Statye, og ligeledes medens han] [papiret mangler] i Rom arbeidede paaa de 2 Aposteler) saa spiste vi, og han fik sig en lille Luur foran Havedøren paa Pateen, saa kom Vognen, og vi kiørte en God tuur, naar det var Vinter, eller Sommer[,] Mørk eller Lyst blodt for Motion skyld, saa kom vi hiem og gik op og ned af Gulvet en snees Gange, Om Vinteren I Snee og frost spadserte vi i Aleen
o o visse gange som var beregnet til det udgiorde en ¼ vei, ved Enden af Aleen satte han et mærke hvergang vi kom dertil, og det holdt tidt [papiret mangler] [haardt a]t faae tallet 12 bragt til ende, paa disse tuure som jeg holdt paa, maatte gaae for sig vær dag, gl [papiret mangler] at see til sine favoritter Svanerne og Hundene, kort alle dyrene som han bragte [papiret mangler][.] giorde et Partie Lotterie, og naar vore gode Naboer vare her[.]

Vores sedvanlig Loterie Partie og det gik meget muntert thi Tan[te] Jane var med, og det varede ikke længe føren[d] hun og Grev Daneskiold kom til at sloges om Skillingerne, lod de alle til at have Interesse for dette spil, og spille det godmodig med, og nogle fik virkelig interesse derfor, og naar vi besøgte dem, saa indrettede de strax et Partie, fordie De saa hvor det morede den kiere Gamle, og især naar vi kom op i Totterne paa hinanden derved thi han havde altid løst at snyde mig, osv osv). saa fik vi atter en lille spadsere Tuur op og ned gienem Værelserne og saa godnat ‒ til Julen var Altertavlen blevet ferdig, og Nytaars Aften kom han og viskede til mig jeg maat[te] [papiret mangler] endnu samme Aften, skaffe ham nog[et Leer] [papiret mangler] eltet, og trillet, thi han vilde begynde [papiret mangler] Aar godt, og Kl: 6 var han alt i fuld [papiret mangler] [Arbeide] og der fremstod, den nydelige lil[le] [papiret mangler] Nytaar, en Figur med Vinger og Skøiter paa, den siste idee fik han ved at see Børnene glide paa Isen, paa Parken uden for hans Vindue[.] Vi vare i den Juel baade paa Giselfeldt hvor vi spildte Loterie, og hos alle Naboerne. Dands var der ikke for Kongens Døds skyld og NB 63 regnet ved, jeg troer første sted for høre om hvad der gik for sig det Aar Jeg troer Lemming var her i Julen, han Nytaarsaften giøre en Sang til Stampe.
Hauch med sin 2 smaae Piger vare her og Thorvaldsen Glædede det saa meget naar man her besøgte ham hvor han ret i Roe kunde nyde sine Venners Sælskab. Hauch har altid været ham meget kier, og selv som spilte Loterie med Thorv [papiret mangler] der[fra] faldt han paa Isen [papiret mangler] da [han vilde gaae] over at s[ee] [papiret mangler] paa ham [gipse] [papiret mangler][.] Heele Vinteren var her i detmindste hver Søndag Naboerne Samlede til Midag, og ofte giorde da smaae Giestebuder, og Kane farter f e x. N. ‒ Juletræer med deilige Foræringer og lotterier om nydelig Ting paa Gisself[eldt] [papiret mangler] a Kinder [papiret mangler] paa [papiret mangler] Lydelig Lotterie ‒

Da Øhlenschläger var meget Opbragt paa Baggesen og bebreidede Thorvaldsen at denne tog imod B’s Besøg, sagde Thorv: ham for at formilde denne at Baggesen havde talt saa smukt om Øhl: og sagt han var den første Digter Danmark havde eiet; [“]sig Du ham: han er den største kieldring Danmark har eiet[”]; ‒ [“]Det kan du selv sige ham[,”] svarede Thorvaldsen[.]

General Comment

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt XXX dele. Denne del er nr. 59.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912, p. 30-31, 30, 52, 35, 56-57, 28-30, 31, 26-27, 27-29, 22, 17, 49, 22, 22, 19, 20, 21, 22, 20, 22, 50, 49, 50, 44.

Subjects
Casa Buti · The script of Christine Stampe · Idolizing Thorvaldsen · Characterizations of Thorvaldsen · Criticism of Thorvaldsen's Works, Negative · Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Nysø · Accounts of Journeys · Journey to Rome, May-September 1841 · Social Life in Denmark · Social Life, elsewhere · Thorvaldsen and Music · Thorvaldsen as Thor · Thorvaldsen's Modesty · Thorvaldsen's Dilligence · Thorvaldsen's Health · Thorvaldsen's Sojourn in Rome 1841-42 · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Roman Birthday 8.3. · Thorvaldsen's Collection of Vases · Informal Behaviour
Persons
August Abendroth · Alexander 1. · H.C. Andersen · Jens Baggesen · Frederik Barfod · August Beck · Ditlev Blunck · Anna Maria Buti · Vincenzo Camuccini · Conrad Danneskiold-Samsøe · Henriette Danneskiold-Samsøe · Frederik 6. · J.V. Gertner · Constantin Hansen · Georg Ernst Harzen · Carsten Hauch · Ludwig 1. · Adam Gottlob Detlef Moltke · Jacob Møller · Johan Ferdinand de Neergaard · Adam Oehlenschläger · Christian Stampe · Christine Stampe · Elise Stampe · Henrik Stampe · Jeanina Stampe · Henrik Stampe (den yngre) · Heinrich Steffens · Just Mathias Thiele · Bertel Thorvaldsen · Horace Vernet · Benjamin Wolff · Henriette Wulff
Works
Last updated 25.04.2019 Print