The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 7368 of 10207
Sender Date Recipient
Caspar Friderich Lassen Muligvis omkring november-december 1838 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Brevet er udateret. Sandsynligvis skrevet i samme periode som udkastet til Thorvaldsens testamente, dateret 5.12.1838.

NN [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Undertegnede NN, der er min Fornuft fuldkommen mægtig, erklærer herved, at ligesom jeg under mit Ophold i Rom dels i et d 24de Aug: 1837 i Notarii publici Torrianis Comptoir deponeret Document dels i en senere ligeledes i bemeldte Comptoir deponeret Codicil af 25de Juli d: A: har tilkjendegivet min sidste Villie om, hvorledes der efter min Død skulde forholdes med mine Efterladenskaber; saaledes har jeg, der, som Kongl Dansk Embedsmand, navnligen som Professor ved Academiet for de skiønne Kunster i Kjøbenhavn /: af hvilken Embeds-stilling jeg ingensinde er udtraadet :/ formodentligen maa ansees domicileret i Kjøbenhavn; i Betragtning heraf, og med Hensyn til, at den Hovedskiftebehandling, der i sin Tid, efter min dødelige Afgang vil finde Sted maae blive at afholde her i Staden besluttet her at samle og paa behørig Maade forkynde de Dispositioner, hvilke det er min bestemte Villie, at skulle ubrødeligen overholdes. Thi fastsætter jeg herved.
Det indcirklede paa første Siide af Oversættelsen formenes at maatte bortfalde henimod foran ”Staden” i 10deLinie kuns settes d’et op efter Danmark i samme Linie Ved [korrekturtegn] paa 2de Siide kunde i stedet for det () formentligen sættes ”dog er det min bestemte Hensigt, at denne min Gave, til Beviis om hvilken en Udskrift af denne min Disposition overleveres til Magistraten her i Staden, skal være underkastet &
Bestemmelsen angaaende Frue Paulsen kunde vel redigeres som følger:
”Med Hensyn til at jeg i Overenstemmelse med den mig allernaadigst forundte Bevilling af 12te Marts 1833 har adopteret som min Datter Frue Elisa Sophia Charlotte i Ægteskab med H. Oberst Poulsen ligesom og bemeldte Ægteskab er bleven auctoriseret af den Pavelige Stol, erklærer jeg herved, at, da jeg, ifølge min tidligere Bestemmelse, ved et Depositum i Nationalbanken har sikkret bemeldte min adopterede Datter Renterne af 40,000rdrSølv saalænge hun lever, saa er det min bestemte Villie, at hun hermed skal lade sig nøje, da det altid har været og fremdeles er min Meening, at fornævnte hende, for Livstiid tillagte aarlige Renter skal træde i stedet for og betragtes som hendes Arvelod; hvorfor i Overenstemmelse med min oven nævnte Codicil gjentages, at hverken hun eller hendes Mand skal kunne fremsette nogen videre Paastand efter min Død; hvorimod fornævnte Rente efter hendes dødelige Afgang skal tilfalde hendes i Ægteskab med Oberst Paulsen avlede Børn og deres Descendentere saalænge nogen af disse er til, men naar de alle maatte være uddøde anvendes saaledes, som jeg nedenfor har bestemt angaaende den Deel af mine Efterladenskaber, over hvilke jeg ikke specielt har disponeret –

I Henseende til de indsatte Executorer maatte man vel for Tiden indskrænke sig til at bemærke at den Function der er overdraget til de af T indsatte formeentligen maatte indkræves til den Skiftebehandling der maatte forefalde i Rom og at det derimod synes hensigtsmæssigst i Henseende til den Behandling af Boet som maatte finde Sted her i Staden at udnævne et Par Mænd som kunne ventes at være i Live ved hans dødelige Afgang og til enten som Executorer eller mulig som Skiftecommissorer her at fuldbyrde hans sidste Villie.
De senere Forandringer i Udtrykkene som ansees passende har jeg tilladt mig med Blyant at anmærke. Oversættelsen Det paa første Sidste ( ) maa bortfalde hvorimod Notarie publ. Attestation tilkommer.

Archival Reference
Thorvaldsens Museums Oprettelse, 84b
Last updated 07.01.2013 Print