Før 15.2.1820

Afsender

Hermann Ernst Freund

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Herr Professor A: Thorvaldsen Etatsraad og Ridder af Dannebrogen a Charlottenborgs [Slott] Copenhagen Germania per Hamburg.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

[...]
at sende Dem, som de bad mig om, ikke at forglemme da de forlod Rom for at reise til Neapel. I en af mine forrige Breve sagde jeg Dem, at Pala: Tomati bliver repareret; men denne Gang var Deres Studier urørte. Neppe havede Murerne begynt, at afstivne Muren under Studium til Gaden saa føren en viste de gamle Revner sig engange saa stor, og nye Revner kom til over 3 Døre til Studierne. Jeg lod derfor strax saa snart jeg mærkede uret bringe Gratierne og den sist modellerede Figur i Værkstedet og hvad ellers af Bøger Kaaber &c i Deres Saavekammer, Afstøbninger og Byster i Studierne og det lile Kammer ved Studium bragte jeg selv dels i Kammert vor Antikerne ere, og hvad der ikke kunde rømmes lagde jeg mit i Sallen, fornamlede saa Døren til Sallen og gav Studierne pris for Murfolket, de har ogsaa huseret der lige til i Dag: men nu er Alting i god stand og vist beder en før. Jeg skal bringe saa meget som muglig en vær Ting paa sin forrige Pladts igen, til De kommer til Rom. At jeg ikke har skreven det før, beder jeg De undskylder: Aarsagen var: naar jeg skulde fortelle vorledes det var fat med Huset saa havede De jo en Sorge mer og til ingen Nytte siden De jo dog ikke var her. Jeg har gjort det saa got jeg kunde og med omhygelighed for Deres Ting derfor beder vil De anse jeg de vil anse det som ingen Ting var sket siden alting bliver som det var før [xxxxxx].
Jeg har ikke meer at sige Dem for denne Gang, kun beder jeg [Dem] med overbærenhed læse ennu en Par Linijer mig selv angaaende: Jeg har begynt paa en Apostel i den sande størelse til Fruekirke i Kjøbenhavn og begynt dete i Deres Værksted der vor Frisen staar jeg har sat den i den venstre bagerste Hjørne af Værkstedet, saa at 4 marmorer Arbeider kunde arbeide i det beste Lys ogsaa er Gratierne Formet i dette værkstæde saa at lige til i Dag ikke et eneste stykke er flyttet for min skyld og heller ikke bedekker jeg noget af Frisen, siden paa den bagerste Væk af Verkstede ikke er Nogen Stykke. At jeg gjerne havede staat med dette mit Arbeide vor ingen saa mig og gjerne havede Ventet til De gode Thorvaldsen havede været igen i Rom det kan De let tænke Dem, naa[r] De for et eneste Øyeblik vil glemme Dem selv og tænke Dem i mit Sted. Dog skulde jeg Arbeide og De ikke var i Rom saa tror jeg jeg borde ikke staa nogen andre Sted en der i Deres Verkstede.
[xxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]nderne
[xxxxxxxxe] Stykke
[xxxxxxx]ed har
[xxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]r han
[xxxxxxxxxxx] været
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]er
[xxxxxxxxxx] paa
[xxxxxxxxxx]te Tiden
[xxxxxxxxxx]til
[xxxxxxxxxx]d 85 Bjo
[xxxxxxxxxx]uti
[xxxxxxxxxx]ering
[xxxxxxxxxx]89 Bajo
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxx] ialt
[xxxxxxxxxx]mans
[xxxxxxxxxx]e nu
[xxxxxxxxxx] have
[xxxxxxxxxx]erkstedet
[xxxxxxxxxx]Sante
[xxxxxxxxxx]mer.
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxx]dens da
[xxxxxxxxxx]tresse
[xxxxxxxxxx]e her
[xxxxxxxxxx]ger opmærk
[xxxxxxxxxx]det største
[xxxxxxxxxx]d in i Verk-
[xxxxxxxxxx]ldsen var her
[xxxxxxxxxx]igste Hilsner
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]rane
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]Reise og hendes
Navn og mange fler, jeg [xxxxxxx]lin, Heuer, Ekersbrg,
Clemens &c: De selv være hilset paa det Venligst af Deres hengivne H.E. Freund.

Oversættelse af dokument

[…]
to send to you as you asked me not to forget when you left Rome to go to Naples. In one of my earlier letters I told you that Pala: Tomati is being mended, but this time your studios were untouched. Hardly had the masons begun to shore up the wall under the studio facing the street when before a old cracks appeared, once very big and new cracks were added over 3 doors to the studios. As soon as I felt what was wrong I had the Graces and the last modelled figure in the workshop brought to your bedroom as well as books, coats etc., casts and busts in the studios and the small room near the studio I myself brought partly to the small room where the antiques are and what could not be cleared I placed in the middle of the hall, spiked up the door to the hall and left the studios to the bricklayers, and they have made havoc until today: but now all has been put right and is better than before. As far as possible I shall again bring all things to their former place, till you come to Rome. I apologize for not having written earlier: the reason was: when I had to tell how things were in the house you would have another trouble and for no use as you were not here. I have managed it as well as I could and with care for your things, that is why I ask will you regard you to regard it as if nothing had happened, since everything will be as it used to be [xxxxxx].
I have no more to tell you this time, I only ask you to read with indulgence a couple of lines more about myself: I have begun an apostle in true size for the Church of Our Lady in Copenhagen and begun it in your workshop where the frieze is, I have placed it in the left hand hindmost corner of the workshop, so that 4 marble workers could work in the best light, the Graces have also been formed in this workshop so that to this day not a single piece has been moved because of me, neither do I cover anything of the frieze, as there is no piece on the hindmost wall of the workshop. You can easily imagine that I should have preferred to stand with this work where nobody could see me and have waited until you, kind Thorvaldsen, again had been in Rome, if you for a moment will forget yourself and imagine yourself in my shoes. However, if I had to work and you were not in Rome, I think I should stand nowhere but in your workshop.
[xxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]nderne
[xxxxxxxxe]piece
[xxxxxxx]ed have
[xxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]r he
[xxxxxxxxxxx]been
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxx]er
[xxxxxxxxxx]on
[xxxxxxxxxx]te time
[xxxxxxxxxx]to
[xxxxxxxxxx]d 85 Bjo
[xxxxxxxxxx]uti
[xxxxxxxxxx]erring
[xxxxxxxxxx]89 Bajo
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxx] in all
[xxxxxxxxxx]mans
[xxxxxxxxxx]e now
[xxxxxxxxxx] have
[xxxxxxxxxx]orkshop
[xxxxxxxxxx]Sante
[xxxxxxxxxx]mer
[xxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxx]dens when
[xxxxxxxxxx]tresse
[xxxxxxxxxx]e here
[xxxxxxxxxx]ger attenti
[xxxxxxxxxx] the greatest
[xxxxxxxxxx]in work-
[xxxxxxxxxx]ldsen was here
[xxxxxxxxxx]-ly regards
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]rane
[xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]journey and her
Name and many more, I [xxxxxxx]in, Heuer, Eckersberg,
Clemens &c: yourself accept the kindest regards from your very sincerely H. E. Freund

[Translated by Karen Husum]

Arkivplacering

m6 1819, nr. 61

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 40-41.

Emneord

Sidst opdateret 08.01.2018