29.1.1816

Afsender

C.F. Hansen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

C.F. Hansen meddeler, at Frederik 6. har bedt Slotsbygningskommissionen invitere Thorvaldsen til København. Hansen håber på, at Thorvaldsen tager imod invitationen. Han beretter, at prins Christian (8.) Frederik har skrevet til Thorvaldsen. Han sender en hilsen til Eckersberg.

Dokument

Kiøbenhavn den 29de. Januar –16

Høystærede Herr Professor.

Med inderlig glæde har ieg den Fornøyelse at melde Dem min Høystærede Ven, at Hans Majestæt Kongen har befalet Commissionen for Slottet samt det nye Raad og Domhuus Opførelse at Indbyde Dem at komme hertil; hvem kunde dette Interessere mere end mig, der ved alle mine Arbeider savner Deres Mester Haand, for at give samme den Vægt ieg smigrer mig med De vil finde dem værdig til; denne søde Drøm har ieg længe næret hos mig selv, som vie nu maaske tør haabe kunde træde i Opfyldelse, Commissionens Brev desangaaende vil De høystærede bekomme med næste Post, det vil i det minste overbevise Dem om Kongens, og Deres Landsmænds Ønske, uagtet et lidet Rige aldrig kan tilbyde en Mand af Deres bekiendte Reputation saadanne Vilkaar, der kan anses for Betaling, saa nærer vie dog sandelig det Haab, at De villig giør en liden Opofring for en gang at see det Fædreland, hvor De giorde Begyndelsen paa den Bane, der har bragt Dem til saa betydelig Hæder, og hvor De vil finde een mer end almindelig glad Modtagelse. Prinds Christian har ladet mig med sidste Post vide, at han med samme Post vilde Skrive Dem, Postens afgang hindrer mig i at Skrive videre, End at ieg med længsel seer Deres Svar i møde, og at ieg med sand og skyldig Høyagtelse har den Ære at forblive Herr Professorens

hengivne og ydmygste Tiener

C F Hansen

P.S. Jeg beder at hilse Herr Eggersberg Malling har Skrevet ham med forige Post

Oversættelse af dokument

Copenhagen, January 29th -16

Esteemed Professor,

With sincere joy I have the pleasure to inform you, my esteemed friend that His Majesty the King has ordered the Building Commission for Christiansborg Palace to invite you to come here to this place. To whom could this be of greater interest than me, who miss your master hand at all my works to give them the weight I flatter myself that you will find them worthy of. This sweet dream I have cherished for long, which now perhaps we may hope could come true. You will, Sir receive the letter regarding this from the Commission by next mail. At least this will convince you about the wish of the King and your fellow countrymen. Although a small country can never offer a person of your known reputation such conditions, which may be considered as reward, we hope that you are ready to make a small sacrifice to see the native land, where you made the beginning of the course, which has given you considerable honour and where you will find an unusually happy receival. By last mail Prince Christian let me know that by the same mail he would write to you. The outgoing mail prevents me from writing further than that I long to see your answer and that I with great esteem remain the Professor’s

devoted and sincere servant,

C F Hansen.

P.S. I beg of you to give my regards to Mr Eckersberg, Malling wrote to him by last post.

Generel kommentar

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Arkivplacering

m4 1816, nr. 3

Thiele

Omtalt hos Thiele I, p. 284.

Emneord

Sidst opdateret 20.05.2019