Antagelig 1838

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Antagelig København el. Nysø

Modtager

NN

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelse er under udarbejdelse.
Brevet er udateret. Da brevet omhandler Thorvaldsens testamente og hans ønsker dertil, er det sandsynligt at det er skrevet i hans senere leveår.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Min Anskuelse er følgende!

At overgive Capitalen til Overformynderiets Bestyrelse i Kiøbenhavn med følgende Bestemmelser. –
1, Capitalen skal fra nu af og fremdeles tilhøre N:N: –
2, Capitalen skal giøres frugtbringende paa beste Maade overensstemmende med Anordningen. –
3, Renterne skal Aarlig tillægges Capitalen og denne derved forøges samt fremdeles administreres af Overformynderiet indtil fornævnte Eier af Capitalen har opnaaet den efter Danske Lov bestemte Myndigheds Alder, hvorefter Capitalen med tillagde Renter udgaaer af Overformynderiets Bestyrelse for at udleveres den forhen navngivene Eier til uindskrænket frie Raadighed –
4, Skulle fornævnte navngivene Eier af Capitalen ikke være i Live, da tilfalder og udleveres samme til foranførte Tiid til den, – overensstemmende med Danske Lov, – nærmest Arveberettigede; hvorhos tillige fastsættes og bestemmes at den Arveberettigede Linie ikke skal gaae længere tilbage end den som begynder og udspringer af min Datter N.Ns Ægteskabelige Forbindelse med N:N:, og i Tilfælde at ingen Arveberettiget efter foranførte Grundsættning maatte findes eller være i Live, da overdrages Capitalen med tillagde Renter, af Overformynderiet, til Directionen for Kunst Academiet i Kiøbenhavn, som har at sørge for Capitalens vedvarende Conservation og frugtbringelse, samt derhos være berettiget at anvende Renterne til Understøttelse for trængende Kunstnere i Danmark.

__

Oversættelse af dokument

My opinion is as follows!

To entrust the capital to the management of the public trustee’s office in Copenhagen with the following decisions. –
1. The capital shall from now on continue to belong to So-and-so. –
2. The capital shall be made profitable in the best way in accordance with the decree. –
3. The interest shall be added to the capital annually and this will thus be increased and continue to be administered by the public trustee’s office until the above-mentioned owner of the capital has reached the full age stipulated by Danish law, after which the capital with added interest is omitted from the management by the public trustee’s office to be handed over to the owner mentioned by name for entire disposal. –
4. If the owner of the capital, above-mentioned by name should not be alive, this will go to and be handed over at the mentioned time to the next person entitled to inherit, in accordance with Danish law; besides which it will also be stipulated and decided that the line of persons entitled to inherit shall go no further back than the one that begins and originates in my daughter So-and-so’s marriage to Mr So-and-so; and in case no person entitled to inherit according to the mentioned principle can be found or is alive, the capital with added interest by the public trustee’s office will be transferred to the managers of the Academy of Fine Arts in Copenhagen, which must see to its continued preservation and profit in addition to being entitled to spend the interest on support to artists in Denmark who require assistance.

__


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m29 I, nr. 10

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 13.05.2016