Efter 25.3.1830

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men som det fremgår af indholdet, er det skrevet lige efter Thorvaldsens hjemkomst fra hans rejse til München 25.3.1830.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Naadigste Prinds!

Deres Kongelige Høiheds hædrende Indbydelse modtog jeg først efter min Tilbagekomst til Rom. –
Havde jeg i München modtaget Samme, skulle jeg neppe længere formaaet at modstaae den Attraae som jeg allerede nærede førend min Afreise fra Rom, at fortsætte Reisen til Danmark; men da mine Forretninger i München opholdt mig længere end formodet, fandt jeg Betænkeligheder i ydderligere at forlænge min Fraværelse fra Rom, hvor den forestaaende Opsætning af det Pavelige Monument giør min personlige Nærværelse uomgiængelig nødvendigt for selv at kunne fremskynde Forberedelserne og anordne det fornødne.
Jeg maatte saaledes give Slip paa mit Forsæt i hvor høi en Grad det end interreßerede mig, og endog med Coureren ile tilbage til Rom. –
Det pavelige Monument vil i Løbet af denne Sommer vorde opsat og afleveret til Høsten og jeg seer med Glæde denne Tiid imøde, hvor jeg fortröster mig at overvinde enhver anden Hindring for mit inderlige Ønske endnu engang at see mit Fødeland og did henleve et længere Ophold end nærværende Omstændigheder ville kunnet tilstæde.
Idet jeg underdanigst tilbagekalder mig i D:K: Høiheds Gemalindes bevaagne Erindring, henlever jeg, min naadigste Prinds D:K: Høiheds

underdanigste

Oversættelse af dokument

Gracious Prince,

I only received Your Royal Highness’ honourable invitation after my return to Rome. –
If I had received it in Munich, I should hardly have been able to resist the desire I already had before my departure from Rome to continue the journey to Denmark; but as business in Munich kept me longer than expected, I was concerned further to prolong my absence from Rome, where the approaching setting up of the papal monument makes my presence in person absolutely necessary in order to hasten the preparations and make the necessary arrangements myself.
Consequently I had to abandon my intention no matter how much it interested me, and even hurry back to Rome with the courier. –
The papal monument will be set up during this summer and handed over in the autumn and I am looking forward to the times, when I trust that I shall overcome any other obstacle to my sincere wish once more to see my native country and there make a longer stay than the present circumstances will allow.
Most humbly calling me to the memory of Y.R. Highness’ wife’s memory I am, most gracious Prince, Y.R. Highness’

Most humble[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Udkast af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m28, nr. 92

Personer

Værker

A142 Pius 7., marts 1825, inv.nr. A142

Sidst opdateret 11.05.2015