16.2.1841

Afsender

Just Mathias Thiele

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiære Thorvaldsen!

De har nu i lang Tid ikke hørt fra mig, men Grunden har deels været, at jeg ikke har haft noget at skrive, som var et Brev værdigt, deels at Rygtet jevnligt har indbildt os, at man nu kunde vente Dem til Kiøbenhavn. Jeg for min Deel har vel ofte længtes efter Dem, men glæder mig dog ved at vide, at De har det godt paa Nysøe.
Ikke heller idag vilde jeg have tilskrevet Dem, naar det ikke skete efter allerhøieste Befaling, saa meget mindre, som det jeg har at skrive om maaskee ikke behager Dem.
De vil erindre, at Hendes Majestæt har yttret til Dem, at hun ønsker en Gientagelse i Marmor af den lille siddende Amor med Lyren. Formodentligt har dette Exemplar en Bestemmelse, hvorfor man gierne ønsker den snart færdig, men da man indseer at dette er et Arbeide, som De ikke selv udfører, er det mig befalet, at forespørge, om De har noget imod at der tales til Billedhugger Scholl om at begynde derpaa.
Dette er den Ordre, som jeg maa adlyde, og paa hvilken jeg haaber, at De vil give mig Svar ved Leilighed.
Hos mig er, Gud være takket! alt ved det gode Gamle, men sørgelige Dødsfald har udbredet megen Sorg i flere Familier.
Af Frøken Wulff har jeg hørt, at De har været lidt forkiølet, men at De atter er rask, hvilket har glædet os alle.
Jeg beder Dem hilse Deres giæstmilde Vertinde og min gamle Ven H. Stampe, samt alle de andre gode Mennesker paa det skiønne Nysøe. Min Kone beder mig hilse Dem ret hierteligt; hun er især blandt de mange, der ret længes efter igien at see Thorvaldsen.
I Akademiet er alt vel og gaaer ved det gamle!
Lev vel, kiære Thorvaldsen! og tænk med Venlighed paa Deres hengivne

J Thiele

d. 16 Febr. 1841.

Arkivplacering

m24 1841, nr. 7

Personer

Værker

A33 Amor med lyren, 1836, inv.nr. A33

Sidst opdateret 11.04.2016