22.9.1838

Afsender

Johan Nielsen Møller

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: Billedhugger, Conferentzraad Hrr Professor Thorwaldsen, Riddr: af fleere Ordener.
Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Allerydmygst!!

Undertegnede, som var af Besætningen der i Aaret 1796 foer med den Kongelige Orlogsfregat Tetis hvis Chef og Øverstcomanderende var Hr Capitain og Generaladjudant Lorentz Fisker – Min Ranke var Hovmester og Tjener i Kahytten – Høy Velbaarne Hrr Conferentzraaden gjorte Overfarten med samme Kongelige Fregat og landsattes paa Malta hvor Deres Høyvelbaarenhed tilligemed Hrr. Chefen indlogeredes hos Comandeuren af Malta, jeg havde den Ære ogsaa der at opvarte Hrr. Conferentzraaden, jeg var dengang omtrent 20 Aar – nu i det 63de. – legemsskrøbelig, men dog saa lykkelig at jeg formedelst eet stedse godt Forhold nyeder den høyeste Pentjon, hvad en Simpel mand paa Gammelalder kan nyde efter at tilbagelagt godt Forhold – og saaledes vilde jeg paa min gammel Alder føle mig lykkelig om ikke store Modgange haver hjemsøgt mig i de sidste Aaringer deels foraarsaget at efter langvarrig Sygeleie min gode Kone døde for 2 Aar siden og kort efter tre af mine Børn og endnu haver tilbage 5, En bliver confirmeret denne Michelsdag –
Af de hermed ledsagede 3 Anbefalinger eller Attester alle kunne erfares at Ovenstaaende er Sandhed –
Hvad mit høyeste Ønske og Bøn er, Personligen at maatte tillades at maatte lykønske Hrr Conferentzraaden til Deres Tilbagekomst til Fædrenelandet for at glæde mig at see Dem efter saa Mange tilbagelagte Aar: Om denne min Bøns Opfyldelse tillader jeg mig i een glad Forventning at underskrive mig som

Nyboder d: 22de. Septbr 1838. Deres

Allerydmygste Tjenner
Johan Nielsen Møller, Holmens
Pentionist No. 161
boende i Krusemyntegaden No. 18.

Arkivplacering

m22 1838, nr. 64

Thiele

Kort citeret Thiele I, p. 73.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 10.05.2011