14.5.1810

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes f.eks. på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.
Poststemplet: “MAI 18”, “113 PISE”.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sigr / Sigr Cavaliere Alberto Thorvaldsen / Professore di Scultura nella Real Accademia / delle belle arti di Copenhagen / a / Roma / racommandata al / Café Tedesco / via Condotto.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Pisa den 14 May 1810

Igaar ankom den stakkels Wahl her til Pisa. Jeg blev forskrækket ved hans Syn; thi han som var saa blomstrende, er nu et blot Skellet. Jeg har strax raadført mig med en forstandig Læge, og jeg haaber at vor sunde Bierg Luft paa det yndige Montenero snart skal helbrede denne gode Landsmand. Han har meget talt mig om min Thorwaldsen, og han har givet mig den glædelige Efterretning at De i næstkommende Maaned agter at komme til os. Etatsraad West havde ogsaa givet mig Haab om at besidde Dem paa Montenero, og hvor glad blev vi ikke min Kone og jeg, ved Tanken om vor fortreffelige Vens Ankomst i vor liden Venne Kreds. De skal blive modtaget med Jubel af alle Monteneros Indbyggere som længes saa hiertelig efter at see Dem. Nu stoler jeg paa at De ikke forandrer denne for os saa lykkelige Plan.

Jeg tager mig den Frihed at bebyrde Dem min kiere Ven med et Brev til Cave Melani hvis Boepæl maaske er Dem bekiendt. Vi har skreven ham adskillige Gange til med Posten; men det synes at han ikke har modtaget vores Breve.

Den gode Wahl er saa glad ved at være hos os, og vi vil paa det bedste Pleye ham, saa at jeg haaber at De vil finde ham rask naar De kommer til os – Min Kone befinder sig overmaade vel. Hun hilser Dem kierligt. Vi agte paa torsdag at drage tilbage til vort kiere Montenero; efter at have tilbragt næsten 3 Uger i Pisa, hvor vi agtede blot at opholde os fem a sex Dage; men vi ere bleven forført til at blive her længere end vi tænkte det, besynderlig fordi vi have her en meget god Opera, med en fortreffelig Sangerinde som De maaskee kiender fra Rom af. Hun heder Morandi, og synger ret liflig.

Lev vel! Hils den gode Høyer og alle andre Landsmænd fra Deres oprigtige Ven

B[aron] Schubart


[På udskriftssiden er med anden hånd skrevet med blyant:]

Sigra

Roma

Arkivplacering

m2 1810, nr. 16

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 157.

Sidst opdateret 07.01.2013