17.2.1835

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Seglet viser det danske rigsvåben omkranset af en elefantordenskæde.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Hr Etatsraad Thorwaldsen / Commandeur af dannebrog / o[g] dannebrogsmand / for det kongelige Academie / Directeur for de Skiønne Kunster.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Etatsraad og Directeur Thorwaldsen! De vil nu ad officiel Vej være underrettet om at en Fregat indsendes i Middelhavet og at den i slutningen af Maj skal anløbe Livorno for der at indtage de Kunstværker, som De maatte bestemme til at hiemsendes med denne gode Lejlighed. Ej blot De faae Stkr til Frisen, Alexanders Indtog i Babylon, men som jeg haaber andre Arbejder og Afstøbninger vi endnu ej besidde over Deres Mesterværker vil ved denne Lejlighed kunne affølge og fremfor alt var det ønskeligt at De kunde bestemme Dem til at sende de Apostelstatuer, som ere færdige i Marmor, med Fregatten. Efter hvad der før er bleven omtalt denne Sag vedkommende er det et levende Ønske for alle Kunstens Venner i Fædrenelandet at disse Mesterværker i Marmor maatte afløse de Gibs Afstøbninger der nu pryde Frue Kirke. Jeg omtvivler ikke at Dette Anliggende jo let lod sig afgiøre, naar Statuerne først vare her og De siden mundtlig kunde aftale det fornødne. – Gid den Tidspunkt snart maatte indtræde; Foraaret opfylder os, i saa Henseende, med nyt Haab, De giøre det saavel til Vished og ingen vil glæde sig mere dertil end Deres

  forbundne og velvillige
Kiøbenhavn d 17 Febr 1835 Christian Frederik

Arkivplacering

m20 1835, nr. 15

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 535. Thiele har dog fejlagtigt dateret brevet til d. 17.9.1835.

Emneord

Sidst opdateret 18.02.2016