24.4.1834

Afsender

Andreas Ludvig Koop

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Komandør af Danebroge / etc etc etc –

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Højvelbaarne Hr. Etatsraad!

De maae med Godhed undskylde at jeg tager mig den Frihed at tilstille Dem disse Linier og medfølgende Arbeide af mig. – Min nærværende Stilling er naturligviis højst betrængt, da jeg endnu Sletintet har hørt angaaende mit hjemsente Arbeide for Kongen, – dertil kommer at min yngste Søn er blevet farlig angrebet af Kopperne, og jeg frygter for at hvis jeg ikke kan tage nogen Forholdsregel, – mine andre Børn ligeledes vil blive angrebne af denne grusomme Sygdom. –
Min Bøn til Deres Højvelbaarenhed er derfor om De godhedsfuld vilde modtage dette Maleri for en Priis af 30 Scudi, hvilke vilde kunde hjelpe mig ud af denne Nød.

Rom d 24 April 1834

Deres Højvelbaarenheds
ærbødigste
A:L: Koop

Arkivplacering

m19 1834, nr. 21

Sidst opdateret 10.05.2011