8.7.1829

Afsender

Frederik Siegfried Vogt

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk af ternet mønster.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: S.T. Hr. Etatsraad Tohrwaldsen, / Nutidens første Billedhugger, Commandeur / og Ridder af forskjellige Ordener & & &.
Udskrift: A Monsieur / Monsieur Thorwaldsen / Conseiller d’Etat de S.M. le / Roi de Danemarck, Commandeur / et Chevalier de plusieurs Ordres / & & & / Rome

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Allerhøistærede Herr Etatsraad, tillad mig ved disse Linier at indlede til Deres behagelige Bekjendtskab en Mand som jeg meget agter, Hr. Froysi, en meget dulig Advocat herpaastedet, der besidder den udmærkede og meget sjeldne Egenskab i sit Fag, stedse ene og allene at interessere sig for sine Clienters Rettighed og Bedste.
Herr Froysi agter at gjøre en Reise til Rom, Florentz og kanskee ogsaa til Genf, i Selskab med sin Kone og for at træffe dennes Sødster, thi Frue Froysi er en engelsk Dame, ved Navn Baronesse af Sutton.
Jeg veed vel, allerhøistærede Hr. Etatsraad at en Anbefaling for Hr. Froysi og hans Frue hos Dem er heel overflødig, thi enhver anstændig Person og Elsker af de skjønne Kunster, er immer indladt at besee en Thorwaldsens fortrinlige Arbeider. Imidlertid tør jeg smigre mig med at nogle mundlige Hilsener fra en Landsmand, der ligesaa inderlig ynder deres ædle moral hhv Caracteer, som deres sjeldne udmærkede Kunstnertalent, vil være Dem velkommen og forskaffe Overbringerne af samme en Deel af den godmodige Opmærksomhed hvormed De stedse har behaget at beære


Neapel d. 8’. Juli 1829.
Deres ærbødige og sande
hengivne
Fr. Sifred Vogt.


P.S. Hr. Consul Hofmeister har lovet mig at ville betale Dem Resten for hvad jeg endnu bør erlægge Dem fra Hr. Commandeur Falsen.
Hr. Consul og Ridder Chiavery har jeg anmodet om at hjælpe mig at udfinde en sikker og passende Leilighed for at sende de tvende første Ordeners Hæderstegn fra Hs. Sicilianske Majestæt til vor Konge! Lev vel!

Arkivplacering

m14 1829, nr. 87

Emneord

Personer

Sidst opdateret 10.05.2011