Antagelig ultimo april 1825

Afsender

Ludvig Bødtcher

Afsendersted

Rom

Modtager

Ludvig Bødtcher

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af dokumentet, men ifølge Hartmann, op.cit. er Bødtchers karakteristik af Bissen indført i dagbogen lige efter en beskrivelse af Bødtchers fødselsdag 22.4.1825.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[...]

Bissen bliver mig daglig mere kjær, han er et stille men djærvt Menneske, god men cholerisk, det sidste dog kun, naar han i sit Hierte troer at have Ret: hans uhyre Talent synes kun forsaavidt at være ham bekjendt, at han finder Styrke nok i Sig til paa egne Been at naa sit Maal. Thorvaldsen har af Thieles Buste, det eneste af Bissens Arbeider han har seet, havt nok til at ytre sig særdeles fordelagtigt om ham; hvad vilde han ikke dømme med et Par Tegninger af en Friese, som B. i disse Dage har udkastet; det forestiller Moses, der fører Jøderne ud af Ægypten, og man forbauses baade ved en Ynde, Storhed og Riigdom. B. er meget flittig, næsten lidt for meget. Han veed, at manges øjne med spændt Forventning hviler paa ham fra Hjemmet og at han selv her ikke er ubemærket. Dette i Forening med Stipendiumsforpligtelsen gjør ham urolig ved at lade noget Øjeblik unyttet gaa hen og saaledes har han ikke vovet at give sig selv den Rolighed hvormed den første Tid for Kunstnerne her i Rom bør hengaa i en velgjørende Betragtning og Nydelse af Konst og Natur. Ligeledes synes mig ogsaa, at Bissens Levemaade her er lidt for Ussel og at han tager det knappere end godt og fornødent er. Klimaet her fordrer god og overflodig Kost, hans Stipendium er ham ikke karrigt tiIdeelt, han har selv en god Appetit: vil han lægge Penge op? det er mig en endnu uoplyst Deel af hans Karakter.

[...]

Generel kommentar

Denne tekst beskriver H.W. Bissen, der var ankommet til Rom i efteråret 1824.


Teksten er et uddrag af Bødtchers håndskrevne hæfte: Dagbogsoptegnelser fra Rom 1825-26 m.m., der rummer notater og sange fra hele Bødtchers Rom-ophold 1824-35.
Teksten er skrevet af efter Hartmann, op. cit.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4480, 4°.

Andre referencer

Emneord

Personer

Sidst opdateret 31.01.2016