20.6.1844

Afsender

J.F. Schouw

Afsendersted

København

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Høitagtede Ven.

Dette Brev vil, som jeg haaber, træffe Dem i bedste Velgaaende i Rom og i fuld Arbeide med at forestaa Indpakningen af Thorvaldsens Sager; thi det lader jo nu til, at Alt, efter Deres Formodning, vil gaae heldigt i dette Anliggende. – Angaaende et Par Smaasager have Executorene bedet mig at tilskrieve Dem. –

Frue Paulsen har yttret Ønske om at faae det Portrait af hendes Fader, som hænger i hans Værelse i Rom. – Da det er af H. Vernet, forstaaer det sig jo af sig selv, at vi ikke kunne opfylde dette Ønske; men[?] derimod ville vi bede Dem strax at bestille en Copie deraf hos Koop, som vi da tænkte at forære hende. – Hendes andet Ønske, at faae en Afstøbning Hans Statue, afhænger ikke af os, men af Frue Stampe, som eier baade Model og Form dertil. –

Blandt Thorvaldsens Papirer fandtes en Anvisning paa Torlonia udstædt af Sommariva i Thorv.s Faveur, hvorpaa endnu restere 2000 Scudi. Da Dokumentet er fra 1817, saa ere disse Penge rimeligvis paa anden Maade betalte eller nu ikke til at erholde; vi mente imidlertid at burde giøre Dem bekiendt dermed, da man maaske i Rom og navnligen hos Torlonia derom kunde faae nogen Oplysning. – En Copie deraf findes paa Foden af dette Brev. –

Frue Stampe har bedet min anmode Dem om, at drage Omsorg for, at Th.s Luchesiske Dragt (: vil vel sige den Dragt, han bar som Medlem af Academiet St: Luca :) blev bevaret for Museet. – Nogle Smaatting, som høre dertil, har hun i Forvaring. –

Med de bedste Ønsker om en heldig Reise for Dem og Deres Familie.

Kiøbenhavn d. 20de. Junii 1844. Deres hengivne
Schouw

Generel kommentar

Den omtalte anvisning kan læses her.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1557, folio.

Emneord

Personer

Værker

B95 Portræt af Thorvaldsen i færd med at modellere Vernet-busten, 1833, inv.nr. B95
A162 Bertel Thorvaldsen med Håbets gudinde, Tidligst 1.10.1839, inv.nr. A162

Sidst opdateret 25.06.2013