1.11.1847

Afsender

J.F. Schouw

Afsendersted

København

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af Bruun og Fenger.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Excellence!

Saavidt jeg mindes hører den tilsendte Protokollation til Mødet den 11te September mellem Nr. 2 og 3, men jeg udbeder mig dog Deres Excellences Mening i saa Henseende. Det vil vel være nødvendigt, at jeg viser den til Bissen, da han rimeligvis vil lade protokollere det, han dengang fremsatte om samme Gjenstand, eller maaske foretrække i et følgende Møde at svare udførligere end han da gjorde, da han ikke vidste, at Deres Yttringer vilde blive protokollerede.
Hvad Opstillingssagen forøvrigt angaaer, da veed Deres Excellence af mine tidligere Yttringer, at jeg er enig med Dem i at beklage, at Mangel af Bindesbølls og Bissens Samvirken har foranlediget Udsættelse og forøgede Bekostninger, men forøvrigt kan jeg ikke deele Deres Excellences Anskuelse i denne Henseende. Om en Anden vilde have udført Opstillingen bedre eller billigere end Bissen, skal jeg ikke afgjøre, men det forekommer mig at være et overflødigt Spørgsmaal; thi da Thorvaldsen i sin Codicil har gjort Bissen til Executor og derhos yttret detHaab, at han isærdeleshed vil “paatage sig det specielle kunstneriske Tilsyn med Musæet i det Hele,” saa seer jeg ikke , at vi i saa Henseende havde noget Valg. Skal jeg gaae efter mit personlige Skjøn, saa anseer jeg Bissens Opstilling som særdeles heldig. At nu Bissen, naar han skulde forestaae Opstillingen og bære Navnet, maatte gjøre det som ethvert andet Kunstværk efter sin Anskuelse, synes mig klart; følgeligen at han, f. Ex. naar Piedestalernes Størrelse efter hans Skjøn ikke stod i det rette Forhold til Statuerne eller deres Farve ikke harmonerede med disses , maatte forandre dem. Noget overflødigt eller blot af Griller udgaaet veed jeg ikke at Bissen har udført. At han i Henseende til Pengemidlerne ikke kan være ubegrændset, forstaaer sig; men at Kunstneren ved et Arbeide, hvortil intet Forbillede haves, overstiger Overslaget med 30 pCt., er dog Intet, der billigen kan bebreides ham , allerhelst da det væsentligst ikke er ham , men en Anden , der har gjort Overslaget. Det er jo ogsaa tvivlsomt, om de 13,000 Rdl. vilde have været tilstrækkelige, hvis Bindesbølls Plan var fulgt. Analogien af denne Kunstners Bygningsoverslag taler ikke derfor.
Efter hvad Holm har meddeelt mig, ere de Arbeider, som endnu staae tilbage, fornemmeligen: Piedestaler, især de store i Forhallen, Johannesgruppens Arrangement, de kolossale Kunstsagers Opstilling (Jern dertil, Mandskab o. s. v.). Disse Arbeider maa jo gjøres, hvis vi skulle aabne Musæet. Nu at nægte Penge dertil vilde vist virke ligesaa skadeligt som i sin Tid Kommunens lignende Nægtelse. Finder Excellencen det imidlertid nødvendigt, saa kan jo Sagen debatteres i et Møde.
Angaaende Holms Regninger vilde jeg nødigt gjøre Noget paa egen Haand, der kunde røbe personlig Mistillid fra min Side. Skulle disse Regninger revideres, saa mener jeg, det bør skee efter en Beslutning af samtlige Execulorer.
Med Hensyn til Sagen om Paulsens Bo, da forlanger jeg Intet Møde, hvis man følger Blechingbergs Forslag.

Deres
Schouw

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering

Ukendt arkivplacering.

Andre referencer

Sidst opdateret 02.12.2011