22.4.1828

Afsender

Frederik Ferdinand Friis

Afsendersted

München

Modtager

Just Mathias Thiele

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

München 22e Apr. 1828

Jeg tøver intet Øieblik med at underrette Dig, at jeg – først i Dag – fra Baron v. Eichthal har modtaget Manuscriptet ang: Thorvalsen, hvilket jeg af Dit Brevs Datation seer allerede at være expederet under 1e Marts. Jeg beder Dig, kiære Thiele! ho[x]det[?] forvisset om, at Manuscriptets Indhold – i mit Værge – ikke skal komme andre til Kundskab, være sig Ven, Landsmand el. Fremmed, end netop den Paagieldende, ogsaa skal det være mig angelegent at fremme det Værv Du har fortroet mig med al den Hurtighed som Omstændighederne fra Thorvalsens Side tilsteder, og endeligen efter mulige Berigtigelser og nærmere Oplysninger som i Magina ere bragte i Qvestion, søge at faae det Hele autenticeret med Haand og Segl. Dit Forehavende er en Nationalsag og Intet bør undlades fra min Side, hvad jeg skylder ikke mindre Emnets Vigtighed end det Venskab hvormed jeg tegner mig.

Paris maae jeg for-
skiærtse, povero me!!
Din hengivne
Friis


P:S: Mine Qvartals-Beretninger indskrænker sig – jeg erkiender det – ikkun til trivielle Raporter ang. min egen lille Person og Opholdstedet kuns forsaavidt jeg befinder mig sammesteds. Jeg holder mig forsætligen til min[e] Instruxers bogstavelige Udtydning i det jeg i Sandhed selv h[er] taknemmeligen erkiender vor Præses Naade der ikke paalægger mig videre Kunstmeddelelser; – saadanne maatte jo derhos være pragmatisk deducerede – en vanskelig Opgave for en begyndende Kunstner, fornemmeligen naar han ved al den Nyhed der omgiver ham føler sig saa uenig med sig selv og næsten i en erklæret Revolutions-Tilstand i sit Kunstner Sind. Kiære! vær mit Organ for Vedkommende i Henseende til den Anskuelse hvorved jeg i hine Memorialer ikke vover mig nec e[x]tra neq ultra. Muligen feiler jeg, men ikke med Forsæt – ikkun med Overlæg ce qui est bien pardonable. Imidlertid er jo mit P:S: avanceret saa langt ned paa Siden at mit Brev i sin Form kunne sammenlignes med hint Palats i Venedig om hvilket er bemærket, at Oven burde være Nede og visa versa derfor blot endnu: en Hilsen til Prof: Hetsch

og et gientaget Farvel.
F.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Sidst opdateret 31.10.2011