Antagelig maj 1843

Afsender

C.F. Holbech

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Knækket laksegl. Rundt poststempel med delvis bevaret tekst DIZIONE DI ROMA [dag kan ikke ses] MAI 43. Firkantet poststempel med delvis bevaret tekst: T HAMBURG 2[X] Mai. 43.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Ser er Hochwohlgeboren Dem herrn / Comferenserad Albert / Thorvaldsen. / Derechtor der Akademi der schönen / Konste in Kopenhagen und St Luca / in Rom. Ritter mereren Orden / in / Kopenhagen / Danimarca

Tilskrift: Deres Høivælbaarenhed her Comferenseraad / Ridder Albert Thorvaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af poststemplet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Herr Comferenseraad Ridder Thorvaldsen

Først anseer jeg det for min Pligt at takke Dem paa det forbintligste for den fordelagtige Maade hvorpaa De havde den Godhed at tilsende mig mine 1000 Rbd, det fortiener saameget mere min Tak som jeg ved denne Deres Høivælbaarenhed [sic] Godhed i det minste [sic] haver sparet 20 Scudi som jeg ellers havde maatet betale Bankieren. I Deres Høivælbaarendhed Stuio gaa dedt sin rolige Gang, om en Maaned vil Gratiernes Grupe ganske være færdig, og paa de aldt før omtalte Plæter paa Amor vare de faldet meget lykkeligt ud.
Den sidste Apostel St Andreas vil heller ikke bruge meer end ennu en Maaned for at være fuldendt, og med denne Statue, er saaledes alle de Arbeider fuldente som De ved Deres Afreise befalede mig, men tillige lakker ogsaa Pengene mod Enden som Deres Høivælbaarenhed sidst sente mig, og idet jeg saaledes seer mig nød til at bede Dem om snart at sende mig nogle flere, troer jeg det at være min Pligt at forsøge paa at give Deres Høivælbaarenhed en kordt Oversigt over Deres Udgivter i Deres nu 7 Maaneders Fraværelse fra Rom. Jeg erindrer mig ikke om jeg i mine tiligere [sic] Breve til Deres Høivælbaarenhed haver sagt Dem, at da jeg bragte Villiams de paa Maleriet resterende 50 Scudi saa var han dermed ikke tilfreds, han sagde menlig [sic] Akorten havde ikke været 200 Scudi men 50 Luidor som udgiorde 207 Scudi 50ß jeg maate

Saaledes til Villiams betale
Til Herr Kolb for reisen til Livonno
Gibseren herr Grasienne
Butti Værelse for Brønsteds Sager
Studienne [sic] for et Aar
Madamma Anna Maria for 7 Maaneder
Trækul til Studiernes varming, hele Vinteren
En Reparition [sic] paa alle Studiernes Vinduer
Christus i Emaus
Amor og Hymen. Pungter. Bilthugger. Scorpelino
Amor og Venus. Detto. Detto.
Buste. Poninscki. Pungter. Bilthugger. Scorpelino
Camia for Tegninger
Koberstikkeren [sic] Medico for to Plader. Badsenen.
og Familiesenen efter Deres egen Akort
Faciner
Segatore
For ennu ikke færdige Arbeider
Babni modtaget paa Grasienne
Luigi Scaramelli paa Apostlene
For flere Smaating som det vilde være for vitløftigt i dette Brev at opregne. som for Brevporto. Meiselers skerpning. rengiøring af Studierne. Nogle fra Oldnordiske Selskab i Kiøbenhavn tilsendte Bøger o.s.v. o.s.v.
Tilbage af rede Penge i Deres Hvb Kasse
67. – 50.
20. – 47.
71. – 11.
24. – ”
80. – 30½
105. – ”
10. – ”
7. – 89.
60. – ”
64. – 50.
52. – 10.
74. – 65.
17. – ”
 
23. – ”
24. – 70.
11. – 88.
 
145. – 46.
173. – 23.
 
 
20 – 86
117 – 50
Somma 1171. 15.

De Penge som Deres Høivælbaarenhed ved Deres Afreise anbetroede mig, og for hvilke jeg gav Dem Quitering beløbe sig til 604.s 65.b. Af de sist tilsente 1087. – 50 vare ved Deres Godhedsfulde Omsorg 1000 Rbd Dansk mine hvilke udgiøre i romerske Scudi 520. altsaa blev i Deres Høivælbaarenheds Kasse tilbage 567 – 50 – og 604 – 65 – giør tilsammen 1171. – 15. Saa gaadt som det var muligt haver jeg herved forsøgt at give et kort Udtog af mine Regnskaber, for at komme Deres Høivælbaarenheds Hukommelse til Hielp ihenseende [sic] til de Udgivter som De haver havt i Deres Fraværelse. jeg [sic] glæder mig meget til ret snart at see Dem i Rom hvor de [sic] da selv kan revidere de fulkommen Detalierede og quiterede Regnskaber, Jeg [sic] vaaver at bed Deres Høivælbaarenhd [sic] saa snart som muligt at sende Penge til Deres Arbeiders videre fremgang, da di [sic] mig for Øieblikket tiloversblevne 117. Scudi vel ikke vil række stort længere end som et Brev behøver til at gaa frem, og tilbage, fra Kiøbenhavn. Paa det aller vænskabeligste skal jeg hilse fra Savarelli. Han og jeg lægge hvær Dag Planer til Ders Høivælbaarenheds værdige Modtagelse i Rom hvortil vi bægge glæde og ret hiertelig. Vagner. Reinhort. Flohr. og alle Deres andre Vænner, og landsmænd, lader hilse paa det paa det [sic] forbintligste. Jeg beder Deres Høivælbaarenhe [sic] at bringe hendes Naade Baronesse von Stampe min serdeles forbindlige [sic] Hilsen. De selv være hilset med den største Høiagtelse af Deres Høivælbaarenheds

Taknemlige og ærbødige
C. F. Holbeck

[På den anden led på side 2 i venstre margen ud for ”Christus i Emaus” – ”Amor og Venus”:]
Bassorilieven

Arkivplacering

Landsarkivet for Sjælland, Landsover- samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer 1790 – 1919, pk. 445, nr. 67, 5 l

Sidst opdateret 04.08.2011