26.1.1844

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med magistratens laksegl.

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Bygningscommissionen for det / Thorwaldsenske Musæum
Tilskrift: Til / Bygnings Commissionen for / Conferentsraad Thorwaldsens Museum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Det Kongelige Danske Cancellie har under 16de dennes tilskrevet os saaledes:

“Paa Cancelliets, i Anledning af Kjøbenhavns Magistrats Indstilling i behagelig Skrivelse af 6 November sidstleden og efter foregaaende Brevvexling med den Kongelige Finantsdeputation, derom allerunderdanigst nedlagte Forestilling, har hans Majestæt under 12te dennes allernaadigst resolveret:

“Vi bifalde allernaadigst, at der, foruden det tidligere allernaadigst bevilgede Tilskud til det Thorwaldsenske Museums Indretning, af Staden Kjøbenhavns Midler, maa udbetales en Sum af 14000 Rbd. til Museets indvendige Decorering, og at bemeldte Sum i sin Tid maa refunderes Stadens Kasse paa den Maade, som ved Vor allerhøieste Resolution af 2den December 1840 allernaadigst bestemtes med Hensyn til Stadens øvrige Udgivter til Museets Indretning.

Hvilken allerhøieste Resolution herved tjenstligst tilmeldes velbemeldte Magistrat til behagelig Efterretning og Bekjendtgjørelse.”
Forestaaende undlade vi ikke herved tjenstligst at communicere Commissionen til behagelig Efterretning.

Kjøbenhavns Raadstue d 26 Januar 1844.

Kierulff

Bentley Mundt Skibsted Riis-Lowson Dahl
Driefer Hansen C. N. David

/Holmer[?]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 106a

Emneord

Sidst opdateret 03.08.2011