12.9.1843

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet.

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Høivelbaarne / Hr Conferensraad Collin / Storkors af Dannebroge &c / i / Kjøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Under 1 Spt 1843 tilskreves Magistraten fremdeles om et Tilskud af 10,000R

Tirsdag d. 12 Spt. 1843

Var Commissionen samlet og underrettedes om at den oprindelige Comitee havde erklæret sig tilbøielig til at giøre Forsøg[?] med ved frivillige Bidrag at skaffe den Sum til Veie som behøves for at udføre de paabegyndte indvendige Decorationer, men at den, da den havde Grund til at antage, at Communalbestyrelsen ikke vilde være villig til at tilskyde denne Sum, ansaae det rigtigst, at man altsaa først henvendte sig til Den desangaaende, og derfor ønskede ikke foreløbig taget under Overveielse i nærværende Commission.

I Følge deraf besluttedes at tilskrive Communalbestyrelsen saal.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 95

Sidst opdateret 02.08.2011