5.9.1841

Afsender

Johan Jürgensen

Afsendersted

Tommestrup

Afsenderinfo

Laksegl.

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

Amaliegade 155, København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge Amaliegade Nr 155 i Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Det Fornødne besørget ved Hr J. H. Lund.

Da Steenskjæringen formedelst Høstarbeidet og Efteraarsfiskeriet, nu er ophørt og Transporten af Steen paa en sildigere Aarstid er vanskelig, vil næppe flere Steen herfra kunne ventes i dette Aar; hvorfore jeg tillader mig, indlagt at tilstille Regning over de leverede Steen og maatte Beløbet behagentlig indbetales i Banken paa Hr Kammerherre Scavenius Folio, da Bankens Qvittering, som behagentligen maatte ham tilstilles af ham antages for god Betaling.

Skulde Deres Høivelbaarenhed ønske detailleret Fortegnelse over de leverede Steen, f. Ex. hvormange Baade og til hvilken Tid disse ere indtrufne, samt hvilket Antal Steen enhver Baad har havt inde, beder jeg mig herom underrettet, skiøndt det i Regninen anførte Qvantum, stemmer aldeles med de Imodtagelsesbeviser, enhver Baadfører er meddeelt af Imodtageren A. Jacobsen.

Thommestrup den 5 Septb 1841.

Ærbødigst
J. Jürgensen

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,80

Sidst opdateret 28.12.2017