24.3.1841

Afsender

Københavns Magistrat

Afsendersted

København

Modtager

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Til Den i Overeensstemmelse med allerhøieste Resolution af 13 Novb 1839 nedsatte Bygningscommission for det Thorwaldsenske Musæum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Det Kongelige Danske Cancellie har med Sammes, i Gjenpart hosfølgende Skrivelse af 13de dennes tilstillet os vedlagte fra Capitain og Muurmester Sibbern modtagne Andragende, der indeholder adskillige Bemærkninger betræffende den til et Musæum for conferentsraad Thorwaldsens Kunstverker bestemte Bygning, for om der fra vor Side maatte, i Anledning af samme, findes noget at foretage.

Foranledigede heraf skulle vi tjenstligst udbede os den ærede Commissions Yttringer behageligst meddeelte og derhos det Indsluttede tilbage.

Kjøbenhavns Raadstue, den 24de Martz 1841.

Kierulff

Schäffer Bentley

Skibsted Riis-Lowson

Dahl Hansen

/[Holmer]

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,70

Sidst opdateret 20.07.2011