11.4.1844

Afsender

Jørgen Dalhoff

Afsendersted

København

Modtager

Eksekutorerne for Thorvaldsens bo

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

No 21.

Til de Herrer Executoris Testamenti i salig
Conferentzeraad Thorvaldsens Boe.

Jeg tillader mig herved ærbødigst at udbede mig Forklaring af de ærede Herrer angaaende følgende Punkter.

Til en Mand i Hamburg havde Thorvaldsen lovet at modellere fire Medaillons, som skulde udføres i Terra Cotta, og hvorover jeg alt i forrige Aar maatte besørge ægte Form over de to, med den Betingelse at jeg skulde selv bære Omkostningerne derved, imod at Formen skulde være min Eiendom til Afbenyttelse. I Vinterens Løb har Conferentzeraaden ladet mig vide at jeg kunde faae den tredie, og omtrent 8 Dage før sin Død fik jeg atter Bud at jeg nu kunde hente den sidste, men fornemmelig fordi det frøs, udbad jeg mig at maatte udsætte disse Arbeider; det er i denne Anledning jeg tager mig den Friehed at udbede mig de tvende omtalte Basrelief udleverede til Afformning, og skulde jeg da tillige meget ønske at blive underrettet om det er de ærede Herrers Ønske at jeg paa samme Vilkaar skal besørge Formen, eller om de skulde blive Museets Eiendom –

Ligeledes ønskede jeg meget at erholde en skriftlig Underretning om hvorledes man for Fremtiden agter at benytte det Enerets Privilegium som Museet har over alle Thorvaldsens Arbeider i Henseende til Afstøbninger i Bronze eller Terra Cotta; Thorvaldsen har nemlig ofte ytret til mig at det skulde glæde ham om jeg ved at aabne et Udsalg af hans Arbeider i Bronze eller Terra Cotta kunne fortjene saameget, at jeg derved kunne være skadesløs for de Opofrelser jeg har havt ved Indretningen til disse Ting og Forsøg; skjøndt jeg ikke agter at benytte dette Tilbud saaledes at jeg vilde have Udsalg af slige Ting, vil dog mit saavelsom Hr Lodbergs Existents meget beroe paa, om det maa være os tilladt, især paa Bestillinger at udføre saadanne Kunstsager, jeg vilde da ærbødigst tillade mig at foreslaa at ingen som ikke behandlede disse Gjenstande kunstmæssigt maatte benytte samme som en Handelsvare.

Endelig har jeg adskjellige Ting staaende hos mig, som jeg har udført i Terra Cotta til Museet, hvoraf største Delen er betalt, og som gjerne kan staae indtil man ønsker den opsat.

J: Dalhoff

Kjøbenhavn d 11 April 1844

[På den anden led på første side i venstre margen, tilføjet med Brocks hånd:]
Fremlagt i Sessionen d 18 April i Cftr Thorvaldsens Bo.

HN Clausen.

Arkivplacering

Landsarkivet for Sjælland, Landsover-, samt Hof- og Stadsretten, Københavns Skiftekommission, Eksekutorboer. 1790-1979, pk. 445, nr. 21

Personer

Sidst opdateret 27.06.2011