1.2.1843

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til Commissionen angaaende Christiansborg Slots Opbygning

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Det vil være i den ærede Slotsbygnings Commissions Erindring, at der under mit forrige Ophold her, begyndtes, under min Veiledning, paa Udførelsen af Frontonen til Christiansborgslots Façade, men at dette Foretagende desværre blev hindret ved de Vanskeligheder, som Brændingen af Leer mødte i det kongl. Porcellainsfabrik.
Det har derfor ved min Tilbagekomst været mig en sand Glæde at erfare, med hvormeget Held Hr. Dalhoff har bestræbt sig for, ved sine dertil indrettede Ovne at aabne en Udsigt til, at Anvendelsen af Terracotta dog omsider ogsaa her i Landet maa nyde Fremgang, og at det til ovennævnte Fronton modelerede Parti nu afgiver en Prøve paa, at Sagen ikke længer i denne Henseende vil møde væsentlige Hindringer.
Idet jeg har den Ære at indberette den ærede Commission dette, forventer jeg med Glæde, at der for Sammes Vedkommende Intet vil være til Hinder for, at forbemeldte Arbeide nu fortsættes under min Anviisning af her tilstedeværende unge Kunstnere, angaaende hvilket jeg dog ikke undlader hermed tienstligt at udbede mig den ærede Commissions behagelige Meddelelse.

Charlottenborg d. 1st. Febr. 1843

Albert Thorvaldsen

[Modtagerens notat:]

Tilskr. 15 Febr. 1843

Oversættelse af dokument

The esteemed Building Commission for Christiansborg Palace will remember that the execution of the fronton to the front of Christiansborg Palace was begun during my previous stay here under my supervision, but that this enterprise unfortunately was prevented because of the difficulties with the burning of clay met with at the Royal Porcelain Manufactory.
On my return here it has therefore been a real pleasure for me to learn how successfully Mr. Dalhoff has strived to open a possibility with his ovens, which are adapted to this, so that the use of terra-cotta finally may progress also in this country, and that the modelled part of the abovementioned fronton now will prove that the matter in this regard will no longer meet with considerable obstacles.
Having the honour to inform the esteemed Commission about this I expect that as regards this matter there will be nothing to prevent that the mentioned enterprise will now continue under my instruction of available young artists, concerning which I will not neglect hereby officially to request the approval of the esteemed Commission.

Charlottenborg, February 1st 1843

Albert Thorvaldsen

[The recipient’s note:]
Written to, Febr. 15th 1843


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

Rigsarkivet, Rentekammeret, Slotsbygningskommissionen, Sager vedr. Thorvaldsen og Dalhoff, A. Thorvaldsen sager.

Thiele

Thiele IV, p. 214-215.

Personer

Sidst opdateret 24.05.2016