27.12.1807

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Rom d 27d Decbr 1807.

Kiæreste Hr Justisraad! Længe har ieg været utaalmodig efter at høre hvorledes De lever; I Deres Brev af 19d May meldte De mig at De endnu ikke var kommen til fuldkommen Helbreed efter siste Sygdom, og nu Dannemarks sørgelige Skiæbne haver naturligviis sadt mig i nogen Bekymring for Dem;
[...]
Jeg formoder at det siste Brev kiære Hr Justisraaden har modtaget fra mig var det af 4e Juli; Overensstemmende med sammes Indhold, afsendte ieg med den agende Post, den 10e Juli en liden Kasse adresseret til Hr Justisraaden i hvilken var Kaabere til Acadmiet og mit lidet Maleri: Amor og Anacreon, hvilket ieg i samme siste Brev tog mig den Frihed at tilegne Fruen Deres kiære Kone i Haab om at kiæreste Hr Justisraaden vilde ansee det for et lidet Beviis paa min inderlige Taknemlighed. –
[...]
Hr Thorvaldsen beder Hr Justisraaden mange Gangen hilset. Det har endnu ikke behaget Frölich at udbetale ham hans Tilgodehavende uagtet at De har været saa god at paaminde ham. Havde Thorvaldsen ikke været saa hældig at faaet udbetalt den forlangte Summa for at begiønde de bestilte Arbeider til Slottet, havde han været i den yderste Forlægenhed Thi flere som skylder ham Penge hører han slet intet fra; Til Basrelief: til Slottet besørgede han strax Marmor, og havde begiøndt at modellere det Hansen havde forlangt til Raadhuset men da de fæle Rygter indløb om Kiøbenhavns Skiebne bedrøvede det ham at arbeide for den By en Fiende vilde ødelægge, han har desaarsag for at berolige Sindet – begiøndt andet Arbeide og modellerer fornærværende Tiid en Colossalsk Gruppe forestillende Mars og Venus. –
[...]
Gid! at De kiæreste Hr Justisraad snar kunde tilmælde mig: at De havde begiøndt at udføre Deres – Eschisser, ieg skulde da glæde mig over at Tiiden var saaledes, at man kunde have løst til at leve – Min Ære Deres Befalinger Thi er ieg stedse med dybeste Ærbødighed kiæreste Hr Justisraadens taknemligste og lydigste Elev –

CFHøyer

Generel kommentar

Af brevet citeres hovedsagelig kun de dele, der har med Thorvaldsen at gøre.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2º.

Sidst opdateret 09.10.2009