Efter 18.7.1814

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Herman Schubart

Modtagerinfo

Udskrift: [Med Cristina Tshudys hånd:] A. S: E Il Ministro di Danimaca

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Eccelenza!

Efter at have erfaret ved Hr. Maling at Bassorelievet med Architetturen skal være af en Bloc har jeg taget et andet stykke marmor og har maa[tet] begynde det paa nye saa jeg maae melde at det vil vare noget lengere en som jeg har lovet enskiøndt der bliver arbejdet uafladelig derpaa og naar det er færdig til vem skal jeg sende det da Deres Eccelenze snart Reiser
Den stakkels Laura Zoëga beder jeg helset, jeg haaber hendes Sundhed vil bedres i den gode Luft og Deres faderlige omsorg, Doctoren her fryter henden Sygdom meget fordi den er arvelig hendes Moder er Død af samme.
Sig[nori]na Lavra er isaafal Lykkelig at hun ikke kunde see ulykkelige setuation
Jeg beder at Deres Exellenz vil være saa god føren De Rejser at sende mig de 3 Bassorilieve som jeg forfærdiget i Badene di Lucca, da jeg ønsker at udføre dem i Marmor
Det vil være overflødig at bede Deres Eccellenz paa vad maade De kunde være mig bejelpelig naar De kommer til Fædrenelandet, da jeg er saa overbevist paa Deres Godhed imod mig at der ingen lejlighed ungaar Deres beredvillighed til mit beste, og ønsker kuns af mit ganske Hierte en Lykkelig Rejse, og at jeg maa have den fornøyelse at see Deres Eccellenz Sund og Glad igen i Italien

underdanne Tiener
A. Thorvaldsen

P.S.
Sigra. Cristina anbefaler sig Deres Eccellenzas godhed, hun stanses i sinne Studia dersom De ikke rækker hende Haanden, jeg kan ikke saa gierne jeg vilde, da jeg er nær ved at komme i samme forleegenhed

Oversættelse af dokument

Sir,

Having learnt from Mr Malling that the bas-relief with the architecture must be from one block I have selected another piece of marble and have had to start afresh so I must inform you that it will take a little longer than what I have promised even though it is worked on incessantly and when it is finished to whom shall I send it as Your Excellency is leaving soon
I ask you to give my compliments to the poor Laura Zoëga, I hope her health will improve in the good air and your fatherly care, the doctor here fears her disease very much because it is hereditary her mother died of the same.
If that is the case Signorina Laura is happy that she could not see the disastrous situation.
I ask Your Excellency to be as kind before you leave to send me the 3 bas-reliefs which I made in the baths de Lucca, as I want to execute them in marble
It will be needless to ask Your Excellency in which way you could help me when you get to the native land as I am so convinced of your kindness towards me that no opportunity escapes your readiness for my good and I merely wish of all my heart a pleasant journey and that I may have the pleasure to see Your Excellency healthy and happy again in Italy.

humble servant,
A.Thorvaldsen

P.S.
Signorina Cristina commends herself to the kindness of Your Excellency, her studies will stop if you do not give her a hand, much as I should like to I cannot, as I am close to getting into the same difficulties.


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Sendt sammen med et brev fra Christina Tschudy 18.7.1814

Arkivplacering

Rigsarkivet, Herman Schubarts Privatarkiv, Diverse danske korrespondenter 1802-1831

Sidst opdateret 07.10.2014