1.6.1839

Afsender

Redaktørerne ved Aalborg Stiftstidende

Afsendersted

Aalborg

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne nyhed blev trykt.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

[…]

I hamb. Correspondent læses en Skrivelse fra Rom, hvori det blandt Andet hedder: “Indløbne Breve fra Kjøbenhavn give os Haab om, at Thorvaldsen efter al Sandsynlighed igjen vil indtræffe hertil til Vinteren. Han skal have isinde, i October i München at bivaane Opstillingen af den, sammesteds nylig støbte Rytter-Statue af Churfyrste Maximilian. og derefter at fortsætte Reisen hertil. I hans Atelier er Man i denne Tid beskæftiget med at indpakke hans talrige Samling af Gibs-Afstøbninger af de fortrinligste Antiker, for at sende dem til Livorno, hvor et dansk Krigsskib skal afhente dem til det Thorvaldsenske Museum i Kjøbenhavn. Det er neppe tilstrækkelig bekjendt, hvormeget det lille Danmark gjør for Kunst og Videnskab; men seer man blot hen til de mange Kunstnere fra hiint Land, der, understøttede og beskjæftigede fra Hjemmet, opholde sig her i Rom, og som alle ere meer eller mindre duelige Folk, da kan man vel spørge: hvilket Land der i Sammenligning kan opvise saa mange Kunstnere her?”

[…]

Generel kommentar

Dette er en avisnyhed fra Aalborg Stiftstidende, der refererer avisen Hamburgischer Correspondent, der i sin tur refererer et brev fra Rom om Thorvaldsens mulige tilbagevenden til Italien.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 08.05.2020