24.11.1847

Afsender

Ludvig Müller

Modtager

J.F. Schouw

Modtagerinfo

Udskrift: ST Hr Etatsraad Schouw.
Tilskrift: ST Hr Etatsraad Schouw.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hvis D. Ex. billiger nedenstaaende Concepter, skal jeg lade dem renskrive. S.

Enig C.

Hr Medailleur Krohn

Jeg har den Ære at sende Hr Etatsraaden følgende til behagelig Afbenyttelse eller Omskrivning.

Til Medailleur Krohn tænker jeg mig at der burde skrives omtrent saaledes:

Lic M Licentiat Müller har meddeelt Undertegnede – at De paa hans Anmodning har undersøgt de Stykker i Thorvaldsens Antiquitets-Samlinger, angaaende hvis Ægthed der kunde være Tvivl, og at det fornemmeligen maa skyldes den Omhu, De har anvendt paa denne Undersøgelse, at Museets Antiquitets-Samlinger blive befriede for adskillige forfalskede Gienstande. (Som de der have paataget os det Hverv ifølge Thorv. Testament at foranstalte sammes Antiquiteter beskrevne og opsatte i Museet), vilde vi ikke undlade at Vi bevidne Dem derfor vor Paaskiønnelse af den Beredvillighed, hvorved De har efterkommet Ms Anmodning, og aflægge Dem herved vor Taksigelse for denne Thorv. Museum beviste Tieneste.
Bestyrelsen for Thorv. Museum d. Novb. 1847

Hr. Billedhugger Freund
til Billedhugger Freund:

Da M Licentiat Müller har tilmeldt os – at De – har havt den Godhed at restaurere flere antike Marmorbuster, som ere bestemte til at opstilles i Thorv. Museum, have vi troet at burde meddele Dem, at vi meget paaskiønne den Uleilighed De har havt, og sende Dem herved en Taksigelse for dette til Forskiønnelse for Museet udførte Arbeide.
Bestyrelsen for Th. M. Thorvaldsens Museum d. Novb. 1847

Med største Ærbødighed
L Müller

Kbhvn d. 24 Nov 1847.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, ad 334

Sidst opdateret 09.06.2011